| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 9 lipca 2015r.

o zmianie uchwały nr X/84/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/84/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki, zmianie ulega załącznik, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.


Krzysztof Kuchta


Załącznik do Uchwały Nr XIII/119/2015
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 9 lipca 2015 r.

REGULAMIN
określający wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. Nr 191, z późn. zm.),

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydawane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art.. 34 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela,

3) szkole - rozumie się przez to szkołę lub przedszkole albo zespół szkół, zespół szkolno - przedszkolny, zespół przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki

4) dyrektorze lub wicedyrektorze - rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w punkcie 3,

5) nauczycielu - rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę, innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostce, o której mowa w punkcie 3, w tym również dyrektora oraz innego pełniącego funkcje kierownicze,

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.

I. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 2. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

II. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 3. W zależności od jakości pracy, w tym spełnienia ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu, nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze, może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach i zawodach,

b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego ucznia i umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, sprawowaną funkcją lub dodatkowym zadaniem czy zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

g) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w artykule 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w komisjach egzaminacyjnych o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

b) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

c) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

d) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

e) przejawianie różnych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

2. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół uwzględnia się następujące kryteria:

1) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi,

2) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

3) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4) inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania innowacji pedagogicznych,

5) podnoszenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

6) umiejętne prowadzenie polityki kadrowej,

7) podejmowanie działań sprzyjających osiąganiu przez uczniów dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce potwierdzonych w egzaminach i sprawdzianach oraz zakwalifikowaniem uczniów do finałów olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodów,

8) poszerzanie działalności pozalekcyjnej w ramach środków budżetowych i pozabudżetowych,

9) aktywne podejmowanie działań na rzecz dzieci zagrożonych patologią społeczną,

10) dbałość o mienie jednostki, estetykę i sprawne funkcjonowanie powierzonego majątku,

11) aktywna współpraca z organami miasta, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

12) wszechstronna współpraca z Radą Rodziców,

13) promowanie jednostki w środowisku lokalnym,

14) tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów,

15) sprawna organizacja i zarządzanie pracą jednostki, zapewniająca poprawność i terminowość realizowanych zadań i zaleceń, w szczególności w zakresie współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora szkoły - Prezydent Miasta.

2. W budżecie szkół zabezpiecza się środki w wysokości 125,- zł na 1 etat nauczycielski z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości:

- dla dyrektorówdo 1 000,-zł miesięcznie

- dla wicedyrektorówdo 700,-zł miesięcznie

- dla nauczycielido 300,-zł miesięcznie

III. DODATEK FUNKCYJNY

§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Prezydent Miasta uwzględniając: warunki organizacyjne (m. in. liczbę oddziałów, liczbę wicedyrektorów, zmianowość), a także złożoność realizowanych zadań i efektywność funkcjonowania szkoły.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze ustala dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków finansowych.

4. Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się według poniższej tabeli.

Lp.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie w złotych

1.

Szkoły:

a) dyrektor szkoły (zespołu szkół, zespołu szkolno - przedszkolnego), liczącej:

- do 11 oddziałów

do 1 300,- zł

- od 12 do 25 oddziałów

do 1 600,- zł

- od 26 do 35 oddziałów

do 1 800,- zł

- od 36 do 42 oddziałów

do 2 000,- zł

- powyżej 42 oddziałów

do 2 200,- zł

b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół, zespołu szkolno - przedszkolnego )

do 1 200,- zł

2.

Przedszkola:

a) dyrektor zespołu przedszkolnego (przedszkola)

do 1 600,- zł

b) wicedyrektor przedszkola, zespołu szkolno - przedszkolnego

do 1 000,- zł

3.

Kierownik świetlicy szkolnej

do 500,- zł

5. Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego nauczycielom, którym powierzono:

1) wychowawstwo klasy250,- zł miesięcznie

2) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego500, -zł miesięcznie

3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu65, -zł miesięcznie

§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 3, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, po dwóch miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

4. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub opiekuna stażu, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

6. W przypadku powierzenia funkcji wychowawcy lub zaprzestania jej sprawowania w ciągu miesiąca, nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Wysokość dodatku ustala się wówczas dzieląc stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym.

7. Dodatek z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu przyznaje się na okres odbywania stażu przez nauczyciela oraz w przypadku przedłużenia okresu stażu, przez okres tego przedłużenia.

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 8. 1. Za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych uznaje się zajęcia prowadzone przez nauczycieli określone w rozporządzeniu.

2. Wysokość dodatku za warunki pracy wynosi:

1) za pracę w trudnych warunkach270,- zł miesięcznie

2) za pracę w warunkach uciążliwych150,- zł miesięcznie.

3. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest z dołu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »