| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 lipca 2015r.

w sprawie przyjęcia zasad finansowania zadań w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechlinek

Na podstawie art. 7 ust. pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz.U z 2013 r., poz. 1232, poz. 1238, zm. przen. poz. 21, poz. 888; z 2014 r., poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662; z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 881) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady finansowania zadań w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechlinek, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór wniosku o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/92/2015
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 lipca 2015 r.

§ 1. Finansowaniu podlegają zadania ujęte w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechlinek, z nieruchomości których właścicielami są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

§ 2. Źródłem finansowania zadania będą środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub innych źródeł oraz środki własne z budżetu Gminy Żelechlinek.

§ 3. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty związane z demontażem, przygotowaniem do transportu, transportem i unieszkodliwieniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji, poprzez składowanie lub poprzez dopuszczalne metody przetwarzania.

§ 4. Ogólna kwota przeznaczona na finansowanie demontażu, usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest określona będzie w budżecie Gminy Żelechlinek.

§ 5. Wykonawcą zadania obejmującego czynności wymienione w § 3, będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadający przewidziane prawem uprawnienia, który na zlecenie Gminy Żelechlinek dokonywał będzie demontażu, przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych lub elementów elewacji, poprzez składowanie lub poprzez dopuszczalne metody przetwarzania.

§ 6. Procedura realizacji zadania:

1) wnioskodawca planujący usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje do Wójta Gminy Żelechlinek o sfinansowanie prac wymienionych w § 3;

2) wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji;

3) realizacja zadania obejmuje czynności wymienione w § 3,

4) termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy z właścicielem nieruchomości;

5) odbiór azbestu i wyrobów zawierających azbest od właściciela nieruchomości oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Żelechlinek;

6) wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Żelechlinku;

7) wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków, o których mowa w § 2, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

§ 7. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel nieruchomości zlecił ich wykonanie we własnym zakresie.

§ 8. Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania będzie pozyskanie przez Gminę Żelechlinek w danym roku budżetowym środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi lub innych źródeł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/2015
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 lipca 2015 r.

…………………., dnia…………………r.

/miejscowość/ /data /

…………………………………………

/ imię i nazwisko/

…………………………………………

/adres do korespondencji/

………………………………………….

/nr telefonu do kontaktu/

Urząd Gminy w Żelechlinku
ul. Plac Tysiąclecia 1
97-226 Żelechlinek

WNIOSEK

Ja niżej podpisany/a…………………………………………, deklaruję swój udział w akcji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechlinek w……. roku. Zgłaszam, iż na terenie mojej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym…………, obręb………....…..............., w miejscowości .................................... ul.…………............…............ nr domu……......…… znajdują się zdemontowane/niezdemontowane* wyroby zawierające azbest:

a) płyty azbestowo-cementowe płaskie w ilości …………….……………/ j.m./

b) płyty faliste (eternit wysoko i nisko falisty) w ilości …….……………. /j.m./

c) inne wyroby zawierające azbest w ilości ………………………………./ j.m./

W związku z powyższym:

a) wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie - demontaż, transport i utylizacja,*

b) wnioskuję o pomoc w zakresie odbioru i utylizacji już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest i zeskładowanych na terenie mojej nieruchomości.*

Rodzaj budynku objętego zadaniem (mieszkalny/gospodarczy):……………………………….

Planowany termin demontażu pokrycia dachowego:……………………………………………

………………………………………………

/ czytelny podpis wnioskodawcy /

*podkreślić właściwe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »