Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy w Łęczycy

z dnia 20 lipca 2015r.

zmieniająca uchwałę nr X/42/2015 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191, 1198) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/42/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin określoną w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Wymiar obniżki

1.

Dyrektor szkoły liczącej:

do 5 oddziałów

8

6-8 oddziałów

10

9-11 oddziałów

13

12 i więcej oddziałów

15

2.

Wicedyrektor szkoły liczącej:

12-15 oddziałów

10

16 i więcej oddziałów

11

";

2) w § 2 uchyla się punkt 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Starzyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe