Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PD.7134.5.17.2015 Wójta Gminy Kodrąb; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 lipca 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Tekst pierwotny

Na podstawie Uchwały Nr VIII/57/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przejęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kodrąb oraz Uchwały Nr V/22/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych zawarto porozumienie pomiędzy:

Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

Wicestarosty - Roberta Zakrzewskiego

Członka Zarządu - Beaty Pokory

a

Gminą Kodrąb reprezentowaną przez:

Wójta - Bożenę Krawczyk

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kodrąb przyjmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na letnim utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Kodrąb.

§ 2. 1. Powiat Radomszczański powierza Gminie Kodrąb do wykonania zadanie letniego utrzymania dróg powiatowych wg wykazu zawartego w Załączniku do niniejszego porozumienia, polegające na dwukrotnym wykaszaniu poboczy za kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) od 1 km przejętych dróg.

2. Gmina Kodrąb odpowiada za prowadzenie zgodnie z prawem oraz za sprawną organizację i załatwianie spraw związanych z powierzonym zadaniem.

3. Termin realizacji porozumienia: od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 roku.

§ 3. Powiat Radomszczański zachowuje prawo kontroli i oceny wykonywania powierzonych zadań, w szczególności pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 2 porozumienia.

§ 4. Zapłata za letnie utrzymanie dróg nastąpi po komisyjnym odbiorze wykonanych prac w dwóch transzach:

- pierwsza płatna do 31 lipca 2015 roku w wysokości 100,00 zł/km,

- druga płatna do 30 września 2015 roku w wysokości 100,00 zł/km.

§ 5. Powiat Radomszczański może cofnąć powierzenie prowadzenia wszystkich lub niektórych spraw w przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 2 porozumienia.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski


Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego


Beata Pokora

Wójt Gminy Kodrąb


Bożena Krawczyk


Załącznik do Porozumienia Nr PD.7134.5.17.2015
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 lipca 2015 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Kodrąb

Nr drogi

Nazwa drogi wg wykazu urzędowego

Długość odcinka [km]

3922E

Kletnia - Kodrąb

5,062

3924E

Smotyszów - Zakrzew Wielki

1,620

3926E

Kobiele Wielkie - Rzejowice - Przerąb - Trzebnica - Lubień

5,383

3925E

Łowicz - Dmenin - Bugaj Dmeniński Antoniów - Plucice

13,221

3935E

Strzałków - Dmenin - Wola Malowana - Babczów

7,335

3923E

Sekursko - Żytno - Kobiele Wielkie - Kodrąb - Krzemieniewice

11,334

3929E

Fryszerka - do drogi 3925E

2,351

Łączna długość dróg

46,306

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe