Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/62/15 Rady Gminy Kodrąb

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. Nr 941, Nr 979; 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz.827, poz. 1877; 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi Załącznik nr 2 do uchwały;

§ 3. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi Załącznik nr 3 do uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 5. Traci moc uchwała NR XXI/154/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb;

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Cieciura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 czerwca 2015 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb, zwany dalej ,,Regulaminem'', określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2) formy stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb;

2) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.);

3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć odpowiednio: rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 1;

4) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 163);

5) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114);

6) stypendium - rozumie się przez to stypendium szkolne;

7) zasiłku - rozumie się przez to zasiłek szkolny;

8) organie właściwym - rozumie się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony do rozstrzygania spraw administracyjnych dotyczących przyznania lub odmowy świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Uchwałą Nr IV/19/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kodrąb.

§ 3. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gmina Kodrąb otrzymuje dotację z budżetu państwa.

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi w postaci:

1) stypendium szkolnego;

2) zasiłku szkolnego.

Rozdział 2.
Stypendium szkolne

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów o charakterze edukacyjnym, w tym:

a) zakupu książek, tj. podręczników, lektur, słowników, leksykonów, atlasów, encyklopedii;

b) tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach;

c) zakupu plecaków, tornistrów szkolnych;

d) stroju i obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego, w tym stroju kąpielowego;

e) zakupu artykułów szkolnych, np. piórnik, zeszyty, flamastry, długopisy, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuły, nożyczki i inne;

f) zakupu komputera i jego części zamiennych (laptop, notebook, tablet), oprogramowania, nośników;

g) zakupu drukarki, tuszu oraz papieru;

h) kosztów abonamentu internetowego (za okres od września do czerwca danego roku szkolnego);

i) koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych;

j) zakupu okularów korygujących wzrok;

k) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji;

l) posiłki w stołówce szkoły, internacie lub prowadzonych przez inny podmiot;

m) koszty związane z transportem do i ze szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot;

n) opłat związanych z wyjściami do kina, teatru, muzeum organizowanych przez szkołę;

o) inne opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie przez szkołę np. refundacja wyjazdu do ,,Zielonej szkoły'', opłacenie wycieczki szkolnej;

p) mundurek szkolny, strój galowy, ubranie robocze (na praktykę zawodową) wymagane przez szkołę.

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

3. Zapisy § 5 ust. 1 pkt 1 lit. "k", "l", "m" oraz pkt 2 dotyczą tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, którzy uczą się poza miejscem zamieszkania.

4. Pomoc materialna przyznana w formie refundacji kosztów będzie się odbywała na podstawie wcześniej przedłożonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodrębie oryginałów faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, kwitariuszy, dowodów wpłaty. Natomiast, wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można będzie udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

5. Honorowane będą te dokumenty dokumentujące wydatki, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu oraz które dotyczą roku szkolnego, w którym zostało przyznane stypendium.

6. Stypendium szkolne wypłacane będzie w formach, o których mowa w §5 ust. 1w terminach:

a) do dnia 31 grudnia - za okres od września do grudnia danego roku szkolnego;

b) do dnia 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

7. Stypendium szkolne wypłacone będzie po uprzednim przedłożeniu przez wnioskodawców rachunków i/lub faktur potwierdzających wydatki określone w § 5 ust.1 w terminach:

a) do dnia 10 grudnia za okres do grudnia danego roku szkolnego;

b) do dnia 10 czerwca za okres do czerwca danego roku szkolnego.

§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia organ właściwy w drodze decyzji administracyjnej.

2. W decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego ustala się formę jego realizacji, okres pobierania, wysokość stypendium oraz sposób płatności.

3. Sposób przekazywania stypendiów będzie dokonywany w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego dokumentów dotyczących poniesionych kosztów.

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 7. Wysokość stypendium jest uzależniona od miesięcznej kwoty dochodu na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a także wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wynosi:

1) 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie poniżej 1/2 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) 80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym 1/2 i powyżej 1/2 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 8. 1. Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Stypendium szkolne, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, może być przyznane na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

§ 9. 1. Jeżeli o stypendium szkolne ubiegają się wnioskodawcy mający dochody tej samej wysokości, pierwszeństwo w przyznaniu stypendium zachowują uczniowie w rodzinach, w których występują okoliczności zawarte w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne jest większa niż kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów, w pierwszej kolejności będzie ono przyznawane uczniom o najniższych dochodach w rodzinie.

3. Dowody poniesionych wydatków na cele edukacyjne przedłożone na kwotę wyższą od wysokości przyznanego stypendium szkolnego są refundowane do jego pełnej wysokości, natomiast w przypadku złożenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty na wartość niższą od kwoty przyznanego stypendium szkolnego, refundacji dokonuje się do kwoty poniesionych kosztów.

Rozdział 4.
Warunki i zasady ubiegania się oraz przyznawania stypendium szkolnego

§ 10. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznaniu stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1, zgodnie z przesłankami art. 90n ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Wniosek podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie.

4. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:

1) złożony został po ustalonym terminie - o czym decyduje data wpływu, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) nie zawiera kompletu dokumentów i mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków;

3) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypełnione, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.

§ 11. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykaz niezbędnych zaświadczeń lub oświadczeń zawiera formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

2. W przypadku, gdy sytuacja dochodowa rodziny, osoby pobierającej stypendium uległa zmianie należy niezwłocznie złożyć zaświadczenia dokumentujące te zmiany.

3. Do zaświadczeń dokumentujących dochody członków rodziny należy również dołączyć:

1) w przypadku ucznia niepełnosprawnego - orzeczenie o niepełnosprawności;

2) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej - zaświadczenie z danej szkoły;

3) inne zaświadczenia dokumentujące sytuację rodzinną.

§ 12. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkują teren gminy Kodrąb;

2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 13. Zasiłek szkolny mogą otrzymać uczniowie:

1) znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego;

2) mieszkający na terenie Gminy Kodrąb.

§ 14. O zasiłek szkolny może ubiegać się rodzina osiągająca dochody wyższe niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wymagane przy ubieganiu się o stypendium szkolne, określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 15. Postępowanie w sprawie zasiłku szkolnego reguluje art. 90e 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o trwałych zmianach, które zaszły w składzie, dochodzie rodziny lub toku nauki ucznia i mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium szkolnego.

5. Zasady wstrzymania, cofnięcia i zwrotu nienależnie pobranego stypendium określa art. 90o ust. 4-7 ustawy o systemie oświaty.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 czerwca 2015 r.


Kodrąb, dnia ............................................. r.

...........................................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)1

..........................................................................

(adres zamieszkania)

………………………………………………..

..........................................................................

(nr telefonu )

Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) pomoc materialna przysługuje:

- uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu zakończenia jego realizacji;

- słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia - do czasu ukończenia kształceni, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanemu w dalszej części ,,uczniem'', zamieszkałemu na terenie gminy Kodrąb.

W N I O S E K
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny …................./….................
(świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym)

RODZICA/RODZICÓW, OPIEKUNA /OPIEKUNÓW, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, DYREKTORA SZKOŁY2

Wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla :

I. Dane ucznia/słuchacza :

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

PESEL

Imiona i nazwiska rodziców

Nazwa szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 Wnioskodawcą może być: pełnoletni uczeń/ słuchacz samodzielnie; rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/ słuchacza; dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, której uczeń / słuchacz pobiera naukę.

2 Właściwe zakreślić

II. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej :

2.1. Źródła dochodu w rodzinie z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony:

Lp.

Rodzaj dochodu

Kwota

1.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

2.

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, świadczenia przedemerytalne

3.

Renta socjalna

4.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

5.

Zasiłek pielęgnacyjny

6.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy

7.

Świadczenia z opieki społecznej

8.

Alimenty i fundusz alimentacyjny

9.

Zasiłek dla bezrobotnych

10.

Dochody z gospodarstwa rolnego

11.

Dochody z działalności gospodarczej

12.

Umowy o dzieło lub zlecenia

13.

Inne dochody

RAZEM

Dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie

2.2.Oświadczam, że niżej wymienione osoby prowadzą wspólne gospodarstwo domowe:

Lp.

Nazwisko i imię

PESEL

Pokrewieństwo
/osoby wspólnie zamieszkujące

Miejsce pracy/ szkoły

1.

wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.3. W rodzinie występuje:

( proszę zaznaczyć znakiem X)

niepełnosprawność

ciężka lub długotrwała choroba

wielodzietność

rodzina jest niepełna

bezrobocie

alkoholizm

narkomania

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych

zdarzenie losowe

inne

2.4.Dodatkowe informacje :

(należy wpisać TAK/NIE)

Uczeń .........................................................................pobiera stypendium socjalne z innego źródła

(imię i nazwisko ucznia)

….......................................................................................................................................................

(jeżeli tak, to z jakiego tytułu na jaki okres przyznane i w jakiej wysokości miesięcznie )

….......................................................................................................................................................

III. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej :

(należy zaznaczyć pożądana formę stawiając w kratce znak X)

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów o charakterze edukacyjnym

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

IV. Pożądana forma wypłaty stypendium:

(należy zaznaczyć pożądana formę stawiając w kratce znak X)

Odbiór w kasie Urzędu Gminy Kodrąb

V. Załączniki do wniosku o ustalenie stypendium szkolnego /zaznaczyć właściwe/:

1. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

2. zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia lub umów o świadczenie usług;

3. kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie emerytury, renty inwalidzkiej lub rodzinnej;

4. zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych;

5. oświadczenie o braku zatrudnienia;

6. dowód opłacania składek z ZUS czy KRUS;

7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;

8. oświadczenie o wysokości dochodów netto z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

9. zaświadczenie o zawieszeniu prowadzonej działalności gospodarczej'

10. zaświadczenie o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego;

11. wyrok sądu dotyczących alimentów;

12. zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów;

13. zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

14. oświadczenie o przekazaniu i otrzymaniu dobrowolnych alimentów;

15. zaświadczenie organu gminy o wielkości użytków rolnych;

16. oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto;

17. inne:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kodrąb, dn. .........................................

..................................................................

( podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dla uczniów.

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oraz za złożenie fałszywego oświadczenia - potwierdzam prawdziwość danych oraz informacji zamieszczonych we wniosku.

Kodrąb, dn. .........................................

..................................................................

( podpis wnioskodawcy)

POUCZENIE

I. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują zamieszkałym z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Kodrąb:

- uczniom szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankom ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu zakończenia jego realizacji;

- słuchaczom kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia - do czasu ukończenia kształceni, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

II. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

III. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

IV. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

V. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

VI. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

VII. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

VIII. Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym.

IX. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - ośmiokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje.

X. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

XI. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznaniu stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt X.

XII. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:

1) zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku;

2) w przypadku osób bezrobotnych:

a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywaniu) w razie konieczności,

b) nie zarejestrowanych w PUP - pisemne oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia;

3) informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:

a) wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym,

b) w przypadku alimentów zasądzonych, lecz nie otrzymywanych - zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji,

c) w przypadku braku wyroku w sprawie alimentów - pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu lub nie alimentów;

4) zaświadczenia/informacje o otrzymywaniu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna i innych;

5) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

a) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego dokumentujące dochody za rok poprzedni,

b) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej,

c) w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt;

6) urzędowe potwierdzenie (zaświadczenie, nakaz płatniczy) wielkości użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;

7) pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto.

XIII. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres od 01 września do 30 czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od 01 października do 30 czerwca.

XIV. Wysokość stypendium przypadająca na jednego ucznia oraz termin jego wypłaty są ustalane przez organ właściwy.

XV. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana dochodu rodziny czy zaprzestania nauki przez ucznia/słuchacza.

XVI. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

XVII. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wskazanymi w treści pouczenia

Kodrąb, dn. .........................................

..................................................................

( podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kodrąb, dnia ............................................. r.

...........................................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)1

..........................................................................

(adres zamieszkania)

………………………………………………..

..........................................................................

(nr telefonu )

Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) pomoc materialna przysługuje:

- uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu zakończenia jego realizacji;

- słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia - do czasu ukończenia kształceni, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanemu w dalszej części ,,uczniem'', zamieszkałemu na terenie gminy Kodrąb.

W N I O S E K

o przyznanie zasiłku szkolnego

RODZICA, OPIEKUNA, PEŁNOLETNIEGO UCZNIA, DYREKTORA SZKOŁY*

Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego dla:

I. Dane ucznia/słuchacza :

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

PESEL

Imiona i nazwiska rodziców

Nazwa szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1Wnioskodawcą może być: pełnoletni uczeń/ słuchacz samodzielnie; rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/ słuchacza; dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, której uczeń / słuchacz pobiera naukę.

*niepotrzebne skreślić

II. Data zdarzenia losowego........................................................................................................

III. Opis zdarzenia losowego: …....................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

IV. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej :

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym - NIE /TAK *

...............................................................................................................................................................
(jeśli tak, to proszę wpisać jaka)

..............................................................................................................................................................

- świadczenie pieniężne - NIE /TAK *

................................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

V. Pożądana forma wypłaty zasiłku szkolnego:

( proszę zaznaczyć znakiem - X)

Wypłata w kasie Urzędu Gminy w Kodrębie

VI. Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1. …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dla uczniów.

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) - potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

Kodrąb, dn. .........................................

..................................................................

( podpis wnioskodawcy)

POUCZENIE

I. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują zamieszkałym z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Kodrąb:

- uczniom szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia - nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankom ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu zakończenia jego realizacji;

- słuchaczom kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia - do czasu ukończenia kształceni, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

II. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

III. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

IV. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

V. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie losowe oraz datę jego wystąpienia.

VI. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

VII. Wysokość zasiłku szkolnego oraz termin jego wypłaty jest ustalony przez organ właściwy.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wskazanymi w treści pouczenia.

Kodrąb, dn. .........................................

..................................................................

( podpis wnioskodawcy)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe