Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/55/2015 Rady Gminy Łęki Szlacheckie

z dnia 6 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana na jedynie przez część roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny określony jest w formacie XML;

2) układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów;

3) deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich.

§ 2. Deklaracja, określona w § 1 niniejszej uchwały, przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Łękach Szlacheckich w terminach:

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęki Szlacheckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie


Agnieszka Pośpiech


Załącznik do Uchwały Nr XIV/55/2015
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe