Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 lipca 2015r.

w sprawie wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w kapitale zakładowym spółek prawa handlowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o spółce należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Sokolniki posiada odpowiednio udziały lub akcje.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Sokolniki do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sokolniki do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów niepieniężnych (aportów).

3. Wniesienie wkładów niepieniężnych do spółek wymaga zgody Rady Gminy Sokolniki.

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów i akcji w spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia.

§ 3. Ustala się zasady cofania udziałów i akcji w spółkach:

1) cofanie udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Sokolniki następuje za zgodą Rady Gminy Sokolniki;

2) cofanie udziałów i akcji następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 4. Zbycie udziałów i akcji w spółkach wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Sokolniki.

§ 5. 1. Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów lub akcji Wójt Gminy Sokolniki dokonuje lub zleca dokonanie analizy spółki mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki.

2. Od analizy, o której mowa w ust. 1 można odstąpić w przypadku gdy zbywane są udziały lub akcje spółki,w której gmina Sokolniki posiada nie więcej niż 25% kapitału zakładowego.

§ 6. 1. Udziały i akcje będące własnością Gminy Sokolniki są zbywane w trybie:

1) przetargu publicznego;

2) aukcji ogłoszonej publicznie;

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

2. Zastosowanie przez Wójta Gminy Sokolniki trybu innego niż określony w ust. 1 wymaga zgody Rady Gminy Sokolniki.

§ 7. Zbycie udziałów lub akcji powodujące wystąpienie Gminy Sokolniki ze spółki wymaga zgody Rady Gminy Sokolniki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Rafał Prukop

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe