Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/66/15 Rady Powiatu w Wieluniu

z dnia 12 sierpnia 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, zm.: poz. 1198, z 2015 r. poz. 357) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Powiatu w Wieluniu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński",w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXIX/193/09 z dnia 7.04.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wieluński (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 165 poz. 1537),
z wyjątkiem przepisów § 7 załącznika, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2015 r.;

2) Uchwała Nr XXXVIII/280/10 z dnia 29.01.2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/193/09 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wieluński (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 77 poz. 622), z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2015 r.;

3) Uchwała Nr IX/59/15 z dnia 29.06.2015 r.w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wieluniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015r., z wyjątkiem przepisów § 7 załącznika, które wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu


mgr inż. Krzysztof Owczarek


Załącznik do Uchwały Nr X/66/15
Rady Powiatu w Wieluniu
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

R e g u l a m i n
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.);

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.);

3) szkole - należy rozumieć przez to także placówkę oświatową, dla której organem prowadzącym jest Powiat Wieluński;

4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział;

5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 4a oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 2. 1. Średnioroczny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem :

1) tygodniowego obowiązkowego wymiaru zatrudnienia na zajmowanym stanowisku;

2) tygodniowego obowiązkowego wymiaru zatrudnienia w poszczególnych okresach roku szkolnego;

3) planów nauczania w poszczególnych klasach i typach szkół,

w następujący sposób: sumuje się liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w poszczególnych okresach roku szkolnego, a następnie dzieli się przez liczbę tygodni w roku szkolnym od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia zakończenia zajęć w danym roku szkolnym, odliczając dni przerw świątecznych oraz dni praktyk zawodowych, egzaminów maturalnych i zawodowych.

2. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Dodatek za wysługę lat, w wysokości i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela, przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Rozdział 3.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 4. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach), przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego w art. 42 ust. 3 lub określonego na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1. uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się mnożąc sumę godzin ponadwymiarowych przez wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oblicza się mnożąc sumę godzin ponadwymiarowych po uśrednieniu pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 - gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy, z zaokrągleniem do 0,01 godziny, przez wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru, (lub 1/4 - gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw ustala się według zasad określonych w ust. 1.

Rozdział 4.
Dodatki funkcyjne

§ 5. 1. Nauczycielom, poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

lp.

stanowisko

miesięcznie w

1)

szkoły wszystkich typów, z wyjątkiem ośrodków szkolno- wychowczych:

a) dyrektor szkoły:

- liczącej do 8 oddziałów

od 600 do 1.550

- liczącej od 9 oddziałów do 16 oddziałów

od 650 do 1.650

- liczącej od 17 oddziałów do 24 oddziałów

od 800 do 1.900

- liczącej od 25 oddziałów do 32 oddziałów

od 900 do 2.200

- liczącej 33 i więcej oddziałów

od 1.000 do 2.300

b) wicedyrektor

od 600 do 1.500

c) kierownik warsztatu szkolnego

od 600 do 1.450

d) kierownik szkolenia praktycznego

od 450 do 1.250

e) zastępca kierownika warsztatu szkolnego

od 450 do 1.150

2)

specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze:

a) dyrektor

od 650 do 1.650

b) wicedyrektor, kierownik internatu

od 500 do 1.300

3)

dyrektor bursy

od 650 do 1.650

4)

placówki oświatowo - wychowawcze (zespoły placówek):

a) dyrektor

od 650 do 1.650

b) wicedyrektor

od 600 do 1.500

c) kierownik działu

od 450 do 1.150

5)

dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

od 650 do 1.650

2. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych tabelą ustala się uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz efekty pracy osoby zajmującej stanowisko kierownicze.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli i podległej kadry kierowniczej ustalają dyrektorzy szkół i placówek, a dla dyrektorów ustala Starosta Wieluński w oparciu o propozycje Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

§ 6. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, przysługuje dodatek funkcyjny:

1) z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy w wysokości 200 zł miesięcznie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży;

2) z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu:

a) nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego - w wysokości 150 zł miesięcznie,

b) nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - w wysokości 50 zł miesięcznie.

2. Dodatki, z tytułu pełnienia funkcji określonych w ust. 1 wypłacane są za okresy pełnienia funkcji.

Rozdział 5.
Dodatki motywacyjne

§ 7. 1. W ramach przyznanych szkole środków na wynagrodzenie tworzy się fundusz motywacyjny w wysokości 2,5% planowanego rocznego, osobowego funduszu płac nauczycieli z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, o których mowa w art. 9 a ust. 1 pkt 2 - 4 Karty Nauczyciela.

2. Z utworzonego według wyżej określonych zasad funduszu motywacyjnego: 80 % przeznacza się na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, natomiast 20 % podlega centralizacji na poziomie organu prowadzącego szkoły lub placówki, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

3. Prawo do dodatku oraz jego wysokość uzależnione jest od:

1) uzyskanych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanych przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b) umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) rozpoznania środowiska wychowawczego uczniów, aktywnego i efektywnego działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakości świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:

a) systematycznego i efektywnego wywiązywania się z nałożonych obowiązków,

b) podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) dbałości o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,

d) prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

e) rzetelnego i terminowego wywiązywania się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

f) dbałości o powierzone mienie, rozwój bazy szkolnej,

g) dodatkowych środków przekazywanych na realizację statutowych zadań szkoły,

h) aktywnego działania mającego na celu promocję szkoły w środowisku lokalnym,

3) zaangażowania w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) organizacji imprez i uroczystości szkolnych,

b) pracy w komisjach przedmiotowych i innych,

c) współpracy z samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) aktywnego udziału w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

4. Dodatek motywacyjny w wysokości od 100 zł do 1.500 zł przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

5. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Starosta Wieluński.

Rozdział 6.
Dodatki za warunki pracy

§ 8. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego wykonującym pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Dodatek za trudne warunki pracy:

1) w wysokości 5 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych;

2) w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom prowadzącym:

a) zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim,

b) zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

c) zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych;

3) w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia wychowawcze bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (w tym w internatach);

4) w wysokości 7% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zajęć diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzinami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną godzinę.

§ 9. 1. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych określonych w § 9 rozporządzenia przysługuje dodatek w wysokości ustalonej w § 8 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 zwiększony o 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek dla nauczycieli i podległej kadry kierowniczej ustala dyrektor, a dla dyrektora Starosta Wieluński.

Rozdział 7.
Dodatek mieszkaniowy

§ 10. 1. Nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz spełniającym warunki określone w art. 54 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem" w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny.

2. Wysokość dodatku wynosi:

1) 7% dla nauczyciela samotnie zamieszkującego;

2) 9% dla rodziny dwuosobowej;

3) 11% dla rodziny trzyosobowej;

4) 15% dla rodziny czteroosobowej i większej;


miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez ministra pracy i polityki społecznej.

3. Do liczby członków rodziny nauczyciela, od którego zależy wysokość dodatku zalicza się wspólnie zamieszkałego i prowadzącego z nauczycielem wspólne gospodarstwo domowe współmałżonka oraz wspólnie z nauczycielem zamieszkujących i pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu dzieci i rodziców. Przez dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć: małoletnie dzieci, uczniów szkół do chwili ukończenia szkoły, niepracujących studentów do chwili ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. Przez rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć rodziców, którzy zamieszkują razem z nauczycielem i nie posiadają własnego źródła dochodów.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał im dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu.

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczyciel jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia pracodawcy o zmianie stanu rodzinnego.

§ 11. 1. Dodatek przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami .

2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

1) miejsce pracy i miejsce zamieszkania małżonka;

2) wiek dzieci oraz nazwę szkoły lub uczelni, w której uczy się lub studiuje dziecko, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności;

3) w przypadku, gdy współmałżonkowi przysługuje prawo do wyżej wymienionego dodatku, wniosek powinien być złożony przez współmałżonków wspólnie oraz zawierać informację że wskazują tę placówkę jako miejsce otrzymania dodatku i że nie będą się ubiegać o niego w innej.

§ 12. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Starosta Wieluński.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: funkcyjny, motywacyjny, za warunki pracy, z wyjątkiem dodatku za pracę w nocy, ulegają proporcjonalnemu obniżeniu za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz świadczeń pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uwzględnia się zasiłek na zagospodarowanie i nagrody wypłacane z funduszu nagród.

§ 14. Nauczycielowi realizującemu doraźnie zajęcia poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługuje zwrot kosztów podróży, zgodnie z art. 775 Kodeksu Pracy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe