Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/32/2015 Rady Gminy w Lututowie

z dnia 30 lipca 2015r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 2 ustawy z dnia 13 września 2013r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 870) Rada Gminy w Lututowie uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej odcinek drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych tj. odcinek byłej drogi krajowej nr 14, położony na obszarze Gminy Lututów, od km 115 + 460 do km 12 + 547.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lututów .

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lututowie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Wardęga

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe