Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Pątnów

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 460, 744, 870) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Wieluniu, Rada Gminy Pątnów uchwala co następuje;

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę znajdującą się na terenie działki numer 118, położonej w miejscowości Kamionka, na odcinku od drogi gminnej G117151E do drogi krajowej K 43, o długości 1,084 km.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pątnów


Maciej Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XI/71/15
Rady Gminy Pątnów
z dnia 29 lipca 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe