Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/75/2015 Rady Gminy Burzenin

z dnia 18 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczacej poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j.: Dz.U. z 2015r. poz. 613 ) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528 ) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 ) Rada Gminy Burzenin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/30/2015 Rady Gminy Burzenin z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia 17 lutego 2015 r. poz. 532) § 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: "Pana Zięterskiego Stanisława na obszarze sołectwa Burzenin"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Małgorzata Płóciennik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe