Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy Wróblew

z dnia 7 sierpnia 2015r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się drogę gminną, kategorii drogi gminnej na odcinku, który uzyskał taką kategorię na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953 z późn. zm.).

2. Odcinek drogi gminnej, o którym mowa w ust. 1 zlokalizowany jest w Gminie Wróblew, na działce nr 163, obręb geodezyjny Izabela - Buczek.

§ 2. Położenie drogi, o której mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Dawid


Załącznik do Uchwały Nr VII/46/15
Rady Gminy Wróblew
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe