| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Mokrsko

z dnia 27 lipca 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu sfinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko w roku 2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późń. zm.[2])), oraz uchwały Nr IX/57/15 Rady Gminy Mokrsko z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko na lata 2015 - 2020 uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin sfinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko w 2015 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Stefaniak


Załącznik do Uchwały Nr IX/58/15
Rady Gminy Mokrsko
z dnia 27 lipca 2015 r.

Regulamin sfinansowania zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko w 2015 roku

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokrsko, zalegających na posesjach odpadów zawierających azbest, ujawnionych i zinwentaryzowanych podczas inwentaryzacji w 2010 roku oraz odpadów zgłoszonych przez ich właścicieli, a powstałych do dnia 15 sierpnia 2015 r. w ramach zinwentaryzowanych zasobów na poszczególnych posesjach.

§ 2. 1. Zadanie wymienione w § 1 będzie realizowane przez Gminę Mokrsko w przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2. O sfinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna lub prawna, która posiada tytuł prawny do terenu zlokalizowanego na terenie Gminy Mokrsko.

§ 3. 1. Sfinansowaniu podlegać będzie demontaż, transport, usunięcie i unieszkodliwienie jedynie odpadów pochodzących z konkretnej posesji i uznanych jako własność wnioskodawcy. W stosunku do zgłoszonych ilości przeprowadzona zostanie weryfikacja ilości wraz z kwalifikacją do ich usunięcia. Ilość ta zostanie ustalona na podstawie łącznej ilości wyrobów zawierających azbest, zinwentaryzowanych na danej posesji.

2. Ustala się, że odpady nie pochodzące z zasobów danej posesji, nie będą usuwane, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będą wydawane decyzje nakazujące ich usunięcie na własny koszt.

3. Sfinansowaniem w roku 2015 objęte będą czynności: demontaż, pakowanie (przygotowanie do transportu), transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

§ 4. 1. Osoba ubiegająca się o objęcie sfinansowaniem składa wniosek do Wójta Gminy Mokrsko.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r. i powinien odzwierciedlać stan na ten dzień. Wniosek niekompletny i złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany.

4. Wniosek powinien zostać właściwie wypełniony i zawierać niezbędne informacje pozwalające na jego rozpatrzenie.

5. Jeżeli środki finansowe będą niewystarczające dla wszystkich, to decyduje kolejność wpływu wniosków.

6. Z osobą zakwalifikowaną do finansowania Wójt Gminy Mokrsko podpisze umowę.

7. Po wykonaniu zadania wnioskodawca otrzyma od firmy realizującej zadanie kartę przekazania odpadu, poświadczoną przez składowisko odpadów zawierających azbest.

§ 5. Z dofinansowania nie skorzystają osoby, które we własnym zakresie usunęły odpady azbestowe, pomimo posiadania wszystkich odpowiednich dokumentów.


Załącznik do Regulaminu

Urząd Gminy Mokrsko

Mokrsko 231

98-345 Mokrsko

Wniosek o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Mokrsko na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Zwracam się z prośbą o demontaż, odbiór i utylizację wyrobów budowlanych zwierających azbest.**

?

Zwracam się z prośbą o odbiór i utylizację zdemontowanych wyrobów budowlanych zwierających azbest.**

?

Dane właściciela/ właścicieli nieruchomości

Imię i nazwisko

Adres

PESEL

NIP i REGON (osoby prawne)

Telefon kontaktowy

Miejsce gdzie znajdują się odpady zawierające azbest

Adres

Nr działki

Obręb geodezyjny

Powierzchnia/ ilość (w m2) odpadu zawierającego azbest

Rodzaj odpadów

eternit/inne*

* - niepotrzebne skreślić

** - zaznaczyć właściwy kwadrat

Wniosek dotyczy demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Oświadczenie wnioskodawcy:

1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Upoważniam do przetwarzania wszystkich danych zawartych we wniosku przez Wójta Gminy Mokrsko do celów związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania.

…............................................................…...................................................

miejscowość, dataczytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki:

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki lub zgody właściciela na realizację zadania.

2. Kserokopia zgłoszenia realizacji zadania, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

3. Kserokopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego azbest o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. UWAGA! Dopuszcza się złożenie oświadczenia przez właściciela nieruchomości o prawidłowym wykonaniu zadania przez firmę świadczącą usługę demontażu pokrycia dachowego (dotyczy osób składających wniosek o odbiór i utylizację).


[1]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 1101, 1146, 822, 1322 i 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478 i 881.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »