Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/80/2015 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 24 lipca 2015r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żakowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, Rada Gminy Krzyżanów uchwala Statut Sołectwa Żakowice:

Rozdział 1
Nazwa, obszar Sołectwa i podstawy działania

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Żakowice stanowi wspólnotę samorządową tego Sołectwa.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Krzyżanów i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.

3. Teren działania sołectwa obejmuje wieś Żakowice.

4. Siedzibą Sołectwa jest miejsce urzędowania sołtysa.

§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.);

2) Statutu Gminy Krzyżanów;

3) niniejszego Statutu.

§ 3. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Żakowice, w tym:

1) obszar sołectwa;

2) zakres zadań sołectwa;

3) organizację i zadania organów sołectwa;

4) zasady i tryb wyborów organów sołectwa;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectw.

Rozdział 2
Zakres zadań Sołectwa oraz sposób ich realizacji

§ 4. 1. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców.

2. Zadania Sołectwa obejmują w szczególności:

1) organizację życia społeczno-gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa;

2) wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym, a zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Sołectwa;

3) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na swoim terenie;

4) inicjowanie i organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym tej pomocy;

5) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej i poszanowania mienia;

6) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości;

7) działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;

8) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

9) współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej i ochrony przeciwpowodziowej;

10) reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej wobec organów Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

11) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie.

§ 5. 1. Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał;

2) wydawanie opinii;

3) współpracę w organizacji spotkań Radnych i Wójta z mieszkańcami sołectwa;

4) zgłaszanie wniosków do Wójta, Rady i jej komisji;

5) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych oraz różnych form współzawodnictwa mieszkańców;

6) przyjmowanie wniosków;

7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

Rozdział 3
Organizacja i zadania organów Sołectwa i Rady Sołeckiej

§ 6. 1. Organami Sołectwa są:

1) Sołtys;

2) Zebranie Wiejskie.

2. Organem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie.

3. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys.

4. Rada Sołecka pełni funkcję opiniodawczo- doradczą.

§ 7. 1. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim mieszkańcom sołectwa.

2. Podstawą do ustalenia liczby uprawnionych do udziału w zebraniu jest informacja ze stałego rejestru wyborców wydawana przez stanowisko ds. ewidencji ludności Urzędu Gminy Krzyżanów.

3. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.

4. Prawo udziału w zebraniu wiejskim upoważnia do:

1) zabierania głosu w dyskusji;

2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał;

3) głosowania;

4) zgłaszania kandydatur i kandydowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5. W zebraniu wiejskim mogą również uczestniczyć Radni Gminy, Wójt lub jego przedstawiciele i inne zaproszone osoby.

6. W przypadku, gdy przewodniczący obrad zebrania wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy dana osoba obecna na zebraniu jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz udzielenia stosownych wyjaśnień.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek Rady Sołeckiej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu;

4) na pisemny wniosek Wójta;

5) na wniosek Rady Gminy.

2. Zebranie wiejskie jest zwoływane w miarę potrzeb.

3. Jeżeli mimo złożonego wniosku w przypadkach określonych w § 8 ust. 1 Sołtys w terminie 7 dni lub terminie późniejszym wskazanym przez wnioskodawcę nie zwołał zebrania wiejskiego, zebranie zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

4. Wójt zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej albo odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej, ustalając miejsce i termin zebrania, porządek obrad oraz wyznacza przewodniczącego obrad.

§ 9. 1. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń sołectwa. Zawiadomienie wywiesza się na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 określa w szczególności miejsce, termin oraz planowany porządek obrad zebrania wiejskiego.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zebranie może zostać zwołane w trybie pilnym. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym, że zawiadomienie o zebraniu wywiesza się na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest prawomocne, gdy mieszkańcy zostali o nim zawiadomieni zgodnie z wymogami Statutu oraz uczestniczy w nim co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Przez osobę uprawnioną do udziału w zebraniu rozumie się osobę, o której mowa w § 7ust. 1 Statutu.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano liczby mieszkańców, określonej w § 10 ust 1, zebranie to zamyka się, a w protokole z zebrania wskazuje się powód jego zamknięcia.

4. Przewodniczący obrad informuje uczestników zebrania o wyznaczeniu drugiego terminu tego zebrania, które odbywa się po upływie 15 minut od zamknięcia pierwszego zebrania w tym samym dniu i miejscu. Swoją ważność ogłoszenia zachowuje porządek obrad o zwołaniu pierwszego zebrania. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych do udziału.

§ 11. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach sołectwa.

2. Do wyłącznych kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej;

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołtysa;

3) podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym będącym w dyspozycji sołectwa oraz sposobu wykorzystania dochodów z tego źródła;

4) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Sołtysa, Rady Sołeckiej lub członków zebrania wiejskiego.

§ 12. 1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego zebrania wiejskiego, a nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej najstarszy wiekiem.

4. W przypadku, gdy sołtys nie może prowadzić zwołanego zebrania wiejskiego i na zebraniu nie jest obecny żaden z członków Rady Sołeckiej, obradom zebrania przewodniczy wybrany przez zebranie uczestnik, mający prawo udziału w zebraniu.

5. Sołtys lub inna osoba przewodnicząca obradom zebrania przygotowują porządek obrad i poddają go pod głosownie na początku zebrania wiejskiego.

6. Na osobach, o których mowa w pkt 5 spoczywa obowiązek zorganizowania zebrania wiejskiego, w szczególności zapewnienia protokołowania jego przebiegu.

§ 13. 1. Przewodniczący zebrania wiejskiego uprawniony jest do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;

2) udzieleniu głosu poza kolejnością;

3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców;

4) odebrania głosu;

5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;

6) poddaniu wniosku pod głosowanie;

7) żądania zachowania powagi od uczestników zebrania wiejskiego.

2. Przewodniczący obrad zebrania wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 14. 1. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii i wniosków.

2. O ile przepisy ustawy lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, rozstrzygnięcia, o których mowa w pkt 1, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygnięcia nie zapadają, a stosowną informację w tym przedmiocie zamieszcza się w protokole z zebrania oraz na dokumencie, który był poddany rozstrzygnięciu przez zebranie.

3. Uchwały, opinie i wnioski zebrania wiejskiego podpisuje osoba przewodnicząca obradom zebrania wiejskiego i protokolant. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane. Protokoły podpisują przewodniczący obrad zebrania wiejskiego i protokolant.

§ 15. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrania wiejskiego, zawiadomienie o jego terminie i miejscu z wyłączeniem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;

2) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego;

3) składanie sprawozdań z działalności w trakcie zebrania wiejskiego;

4) reprezentowanie sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta;

5) gospodarowanie mieniem przekazanym w użytkowanie sołectwa;

6) organizowanie wspólnych prac mieszkańców sołectwa przy przedsięwzięciach społecznie użytecznych oraz samopomocy mieszkańców, w szczególności dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub niepełnosprawnością;

7) podawania do wiadomości mieszkańców - w sposób zwyczajowo przyjęty - komunikatów i publikacji przekazanych przez Wójta Gminy;

8) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wójta;

9) posiadanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sołectwa obejmującego w szczególności: Statut, uchwały zebrania wiejskiego, protokoły obrad zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej;

10) doręczanie mieszkańcom sołectwa ogłoszeń i innych pism w zwyczajowo przyjęty sposób;

11) bieżący nadzór nad mieniem znajdującym się na terenie Sołectwa.

§ 16. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Działalność organów Sołectwa i Rady Sołeckiej jest jawna.

3. Działalność w organach sołectwa i Radzie Sołeckiej ma charakter społeczny.

4. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 członków i działa pod przewodnictwem Sołtysa.

5. Liczbę członków wchodzących w skład Rady Sołeckiej określa zebranie wiejskie przed dokonaniem wyboru Rady Sołeckiej w formie uchwały. Liczba członków Rady Sołeckiej jest ustalana na daną kadencję.

6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są zwoływane przez Sołtysa w miarę potrzeb.

7. Sołtys może upoważnić osobę wchodzącą w skład Rady Sołeckiej do zastępowania go w jego obowiązkach.

§ 17. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do chwili nowych wyborów.

3. Pełnienie funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej ulega zakończeniu przed upływem kadencji:

1) z chwilą śmierci;

2) z chwilą odwołania w trybie określonym w § 18 Statutu;

3) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji Wójtowi;

4) z chwilą utraty prawa wybierania.

§ 18. 1. O odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej mogą występować mieszkańcy sołectwa, których wniosek poprze co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania, poprzez złożenie podpisu pod wnioskiem. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Wójta.

2. O odwołanie może wystąpić Wójt lub Rada Gminy z własnej inicjatywy, jeśli:

1) sołtys nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 15 Statutu;

2) sołtys lub członek Rady Sołeckiej dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska;

3) zachodzi inna przyczyna powodująca długotrwałą niemożność pełnienia funkcji przez Sołtysa czy członka Rady Sołeckiej.

3. O odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić Sołtys z własnej inicjatywy, jeśli:

1) członek Rady Sołeckiej dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska;

2) zachodzi inna przyczyna powodująca długotrwałą niemożność pełnienia funkcji przez członka Rady Sołeckiej.

4. Osobę objętą wnioskiem o odwołanie Wójt powiadamia o terminie i miejscu zebrania na piśmie. Powiadomienie powinno być również dostarczone do wiadomości Rady Gminy.

5. Na prośbę osoby objętej wnioskiem o odwołanie, przewodniczący obrad zebrania wiejskiego obowiązany jest umożliwić jej złożenie wyjaśnień przed głosowaniem w sprawie odwołania.

6. W celu przeprowadzenia głosowania zebranie wiejskie powołuje komisje skrutacyjną, do której stosuje się § 26 Statutu.

7. Głosowanie następuje poprzez zajęcie stanowiska w formie "za" (głos za odwołaniem) lub "przeciw" (głos przeciw odwołaniu) na karcie do głosowania.

§ 19. 1. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji Sołtys, a także członek Rady Sołeckiej może wykonywać swoje obowiązki do dnia wyboru nowego Sołtysa lub nowego członka Rady Sołeckiej.

2. Podstawą do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 jest pisemne wyrażenie zgody osoby pełniącej dotychczas funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej złożone Wójtowi najpóźniej w dniu rezygnacji z pełnionej funkcji.

Rozdział 4
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20. Zebranie wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty ogłoszenia wyników wyborów samorządowych przez właściwy organ wyborczy.

§ 21. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywa się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.

§ 22. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy mieszkaniec sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.

2. Sołtys może zwrócić się do osoby biorącej udział w głosowaniu o złożenie oświadczenia, co do zamieszkania na terenie sołectwa.

§ 23. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie posiadającej prawo wybierania.

§ 24. 1. Zarządzenie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

2. Porządek obrad zebrania wiejskiego zwołanego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać :

1) stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego;

2) dyskusję nad sprawozdaniem;

3) powołanie komisji skrutacyjnej;

4) zgłoszenia kandydatur na Sołtysa;

5) określenie uchwałą zebrania wiejskiego liczby członków Rady Sołeckiej;

6) zgłoszenie kandydatur na członków Rady Sołeckiej;

7) przeprowadzenie głosowania.

§ 25. 1. Wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

2. Kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej spośród stałych mieszkańców sołectwa zgłaszają podczas zebrania wiejskiego osoby uprawnione do głosowania.

3. Przewodniczący zebrania pyta każdego z kandydatów, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej oraz spełnieniu wymogów w zakresie prawa wybierania zgodnie z wymogami niniejszego Statutu.

4. Uprawnieni mieszkańcy głosują na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wyłącznie osobiście podczas zebrania wiejskiego.

§ 26. 1. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa bądź do Rady Sołeckiej.

3. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania i odbywa się w głosowaniu jawnym.

4. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

5. Do zadań komisji w ramach przeprowadzenia głosowania należy:

1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia głosowania i warunków ważności głosu;

2) przygotowanie kart do głosowania i rozdanie uprawnionym uczestnikom zebrania;

3) zebranie kart do głosowania;

4) ustalenie wyników głosowania i ich ogłoszenie;

5) sporządzenie protokołu zawierającego wyniki głosowania.

6. Protokół podpisują przewodniczący komisji oraz jej członkowie i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

7. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z zebrania wiejskiego.

§ 27. 1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

2. Komisja otrzymuje karty do głosowania od pracownika Urzędu Gminy uczestniczącego w zebraniu.

§ 28. 1. Uczestnik zebrania otrzymuje od komisji karty do głosowania opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy Krzyżanów.

2. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania wpisuje komisja. Kandydatury zapisuje się na karcie według kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie następuje poprzez zajęcie stanowiska w formie "za" (głos za kandydaturą) lub "przeciw" (głos przeciw kandydaturze) na karcie do głosowania: jednego z kandydatów na Sołtysa, od jednego do kilku kandydatów na członka Rady Sołeckiej, nie więcej niż ustalony skład Rady Sołeckiej.

4. Nieważne są głosy:

1) oddane na kartach całkowicie przedartych;

2) oddane na kartach nieopatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy Krzyżanów;

3) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca pozostawił więcej niż jedno nieskreślone nazwisko wśród kandydatów na Sołtysa;

4) oddane na kartach do głosowania, na których wyborca pozostawił więcej nieskreślonych nazwisk kandydatów niż liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej;

5) oddane na kartach do głosowania, na których umieszczono inne nazwiska kandydatów, niż osoby ubiegające się o wybór;

6) oddane na kartach zniszczonych w stopniu uniemożliwiającym odczytanie nazwisk wszystkich kandydatów.

5. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania.

§ 29. 1. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało największą, równą liczbę głosów przeprowadza się powtórne głosowanie nad tymi kandydatami.

3. Jeżeli w ponownym głosowaniu największa liczba głosów nadal będzie równa dla kilku kandydatów, wówczas przeprowadza się spośród tych kandydatów dalsze ponowne głosowanie. Taką procedurę kolejnych głosowań przeprowadza się do uzyskania wyboru Sołtysa.

4. Jeżeli na Sołtysa kandyduje tylko jedna osoba głosowanie następuje poprzez zajęcie stanowiska w formie "za" (głos za kandydaturą) lub "przeciw" (głos przeciw kandydaturze) na karcie do głosowania, zaś za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał większość głosów "za".

5. W przypadku Sołtysa, którego pełnienie funkcji uległo zakończeniu z przyczyn określonych w § 17 ust. 3, a także w przypadku nie wyrażenia zgody na wykonywanie obowiązków do dnia wyboru Sołtysa Wójt - po zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej - wyznacza spośród mieszkańców Sołectwa osobę posiadającą prawo wybieralności, która - za jej zgodą - będzie pełnić obowiązki Sołtysa do czasu wyboru nowego, nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.

§ 30. Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 31. 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 17 ust. 3 Wójt w terminie nie późniejszym niż miesiąc od jego wystąpienia, zarządza właściwe wybory.

2. Do wyborów tych jak w ust. 1 stosuje się przepisy Statutu dotyczące wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 32. Przejęcie obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa następuje z chwilą wyboru. Dotychczasowy Sołtys przekazuje nowo wybranemu Sołtysowi dokumentację Sołectwa, pieczęć i tablicę oraz materiały i sprzęt będący w jego dyspozycji.

§ 33. 1. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Sołectwa ma prawo do wniesienia protestu wyborczego w sprawie dotyczącej ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej z powodu naruszenia niniejszego Statutu.

2. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzut oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

3. Protest wyborczy składa się na piśmie do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od dnia wyborów. Naruszenie tego terminu spowoduje odrzucenie protestu.

4. Rada Gminy rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę, w której:

1) stwierdza naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części i zobowiązuje Wójta do wyznaczenia nowego terminu wyborów;

2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w Statucie Sołectwa i oddala protest.

Rozdział 5
Mienie i gospodarka finansowa Sołectwa

§ 34. 1. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.

2. Realizacja potrzeb Sołectwa odbywa się w ramach budżetu gminy uchwalonego przez Radę Gminy.

3. Sołectwo ma prawo wnioskować do organów gminy o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań powierzonych Sołectwu, a realizacja wydatków odbywa się zgodnie z przyznanym limitem i obowiązującymi procedurami.

4. Zadania w Sołectwie mogą być realizowane poprzez środki funduszu sołeckiego, jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy.

§ 35. Wszystkie prawa rzeczowe przysługujące dotychczas Sołectwu pozostają nienaruszone.

§ 36. 1. Sołectwu mogą być przekazane do używania składniki mienia na podstawie zarządzeń Wójta i protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym szczegółowo opisuje się przekazywane mienie oraz określa zasady jego używania. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisuje Sołtys i Wójt.

2. Korzystanie z mienia oznacza używanie mienia do zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców oraz realizacji zadań przekazanych Sołectwu.

3. Osobą odpowiedzialną za mienie przekazane Sołectwu do używania jest Sołtys.

Rozdział 6
Nadzór i kontrola nad działalnością sołectwa

§ 37. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania kontroli organów sołectwa oraz uczestniczenia w ich posiedzeniach.

4. Organy nadzoru sygnalizują sołectwu nieprawidłowości stwierdzone w ramach wykonania nadzoru wewnętrznego oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 38. 1. Sołtys lub inna osoba przewodnicząca obradom zebrania wiejskiego obowiązana jest do przedłożenia Wójtowi uchwał zebrania wiejskiego w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia wraz z protokołem zebrania.

2. Wójt rozpatruje uchwały w terminie 14 dni. Jeżeli uchwała zebrania wiejskiego jest sprzeczna z prawem, Wójt wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania wiejskiego i przekazuje ją do rozpatrzenia Radzie Gminy celem zajęcia ostatecznego stanowiska.

3. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały orzeka Rada Gminy w formie uchwały, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały.

4. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego na okres nie dłuższy niż 30 dni, jeżeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.

5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Rada Gminy nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania uchwałą, iż uchwała sołectwa została wydana z naruszeniem prawa.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 39. 1. W dniu wejścia w życie przepisów niniejszego Statutu, Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.

2. Do przedterminowych i uzupełniających wyborów organów Sołectwa stosuje się przepisy niniejszego Statutu.

3. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 41. Traci moc uchwała nr 52/VII/90 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gminy Krzyżanów.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe