Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/82/2015 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 24 lipca 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXIV/146/09 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjne, pedagogom i logopedom oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) w związku z art. 42 ust.7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/146/09 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 września 2009 roku w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjne, pedagogom i logopedom oraz nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 316, poz. 2655) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ,,2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, pedagoga, logopedy i psychologa;"

2) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ,,4) psychologa -26 godzin."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe