| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Zgierza

z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie skierowania mieszkańców Miasta Zgierza do środowiskowego domu samopomocy typu C prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi

zawarte pomiędzy:

1. Miastem Łódź reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską
a

2. Miastem Zgierz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Konrada Staniszewskiego

Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (tj. Dz.U. z 2010 nr 238 poz. 1586 ze zm.) i uchwały Nr IX/198/15 Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy, zostaje zawarte porozumienie międzygminne, zwane dalej "Porozumieniem"

§ 1. 1. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorych na autyzm jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym przez Miasto Łódź, w trybie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Łodzi.

2. Miasto Łódź na realizację zadania wymienionego w ust. 1 otrzymuje dotację celową od Wojewody Łódzkiego.

3. Środowiskowy dom samopomocy dla osób chorych na autyzm - siedziba: 93-460 Łódź,
ul. Chocianowicka 198 oraz 91-129 Łódź, ul. Cedry 2.

§ 2. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujące na terenie Miasta Zgierza kierowane
są do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy
dla osób chorych na autyzm prowadzonego na zlecenie Miasta Łódź, na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wnioskiem o skierowanie do domu na pobyt dzienny, składanym do ośrodka pomocy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

§ 3. 1. Na mocy niniejszego porozumienia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, Miasto Zgierz może kierować osoby dotknięte autyzmem do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem w Łodzi, ul. Chocianowicka 198 oraz ul. Cedry 2.

2. Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dzieci i Osób Dorosłych
z Autyzmem w Łodzi ul. Chocianowicka 198 oraz odpłatność ustalaną na podstawie art. 51b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydaje Prezydent Miasta Łodzi.

3. Podstawą wydania decyzji jest:

a) wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie lub jego przedstawiciela ustawowego o skierowanie
do domu na pobyt dzienny lub całodobowy;

b) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych;

c) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;

d) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada;

e) rodzinny wywiad środowiskowy.

§ 4. 1. Niniejsze porozumienie obowiązuje przez czas trwania umowy zawartej pomiędzy Miastem Łódź
a Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Łodzi na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorych
na autyzm tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Realizacja niniejszych uprawnień wynikających z decyzji o których mowa w § 2 niniejszego porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorych na autyzm z siedzibą w Łodzi, ul. Chocianowicka 198 oraz przy ul. Cedry 2.

3. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu będzie każdorazowo uzgadniał możliwość przyjęcia uczestnika z terenu Miasta Zgierz, przy czym Miasto Łódź zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących z terenu Miasta Łodzi.

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają, zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 9. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Łodzi


Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Zgierza


Przemysław Staniszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »