| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/73/2015 Rady Powiatu w Bełchatowie

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie Powiatu Bełchatowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871), w związku art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 i ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191 poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz.1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357) Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2) osobie prowadzącej szkołę - należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która prowadzi szkołę publiczną lub szkołę niepubliczną;

3) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

4) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Bełchatowski;

5) szkole dotowanej - należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Publiczne szkoły otrzymują na każdego ucznia z budżetu Powiatu Bełchatowskiego dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Bełchatowski, po spełnieniu wymagań określonych w art. 90 ust. 2a ustawy.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienione w ust. 2, otrzymują dotacje na każdego ucznia uczestniczącego w danym miesiącu w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wysokości 50 % wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez Powiat Bełchatowski, w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawę do ustalenia dotacji stanowią wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju, po spełnieniu wymagań określonych w art. 90 ust. 3 ustawy.

4. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują dotacje z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat, po spełnieniu wymagań określonych w art. 90 ust.8 i 9 ustawy.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej szkoły.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, osoba prowadząca szkołę, składa do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres osoby prowadzącej szkołę;

2) nazwę i adres dotowanej szkoły;

3) numer NIP dotowanej szkoły;

4) numer REGON dotowanej szkoły;

5) typ i rodzaj dotowanej szkoły;

6) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji, numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej;

7) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji;

8) nazwę banku i numer rachunku bankowego dotowanej szkoły, na który ma być przekazywana dotacja;

9) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prowadzącej szkołę.

§ 4. 1. Osoba prowadząca szkołę składa do 10 dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca dla każdej prowadzonej szkoły :

1) w przypadku szkół, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, składa informację o rzeczywistej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, na który jest udzielana dotacja, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2) w przypadku szkół, o których mowa w § 2 ust. 3 uchwały, składa informację o rzeczywistej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca oraz informację o faktycznej liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji (z tym, że za miesiąc grudzień do dnia 5 grudnia) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dane wykazywane w informacji miesięcznej, o której mowa w § 4 ust. 1 osoba prowadząca szkołę rejestruje w systemie elektronicznym służącym do naliczania dotacji, wskazanym przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

3. Osoba prowadząca szkołę ma obowiązek do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

4. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy szkoły wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w § 4 ust. 3. Część dotacji za miesiąc grudzień, przekazywana jest nie później niż do dnia 15 grudnia.

§ 5. 1. Wysokość dotacji dla szkół wymienionych w § 2 ustala Rada Powiatu w Bełchatowie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. Wysokość dotacji na jednego ucznia ustala corocznie Zarząd Powiatu w Bełchatowie, zgodnie z zasadami zawartymi w § 2.

§ 6. 1. Osoba prowadząca szkołę składa rozliczenie z wykorzystania dotacji do 15 stycznia roku następującego po roku jej udzielenia, odrębne dla każdej prowadzonej szkoły, przedstawiając dane o ilości uczniów i o wykorzystaniu dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Szkoły dotowane kończące działalność w trakcie roku kalendarzowego przekazują rozliczenie dotacji w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia.

§ 7. 1. Rozliczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, osoba prowadząca szkołę rejestruje w systemie elektronicznym służącym do rozliczania dotacji, wskazanym przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

2. Ustalona kwota zobowiązania Powiatu Bełchatowskiego z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły w terminie do ostatniego dnia marca następnego roku budżetowego. Kwota przekazanego wyrównania podlega rozliczeniu w kolejnym roku budżetowym.

3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8. 1. Powiatowi przysługuje prawo do przeprowadzania kontroli w szkołach dotowanych, pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do szkół oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tych szkół.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazana będzie kontrolowana dotowana szkoła, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.

5. Wyniki kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do osoby prowadzącej szkołę.

6. Osoba prowadzaca szkołę, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 311/ XLII /2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie Powiatu Bełchatowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie


Szczepan Chrzęst


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

...................................................dnia .................r.

( miejscowość )

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

ul. Pabianicka 17/19

97-400 Bełchatów

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ....................................................................................................

dla szkoły .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

( nazwa i adres, typ i rodzaj szkoły)

NIP szkoły...................................................................REGON szkoły...........................................................

prowadzonej przez .........................................................................................................................................

( nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę)

1. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Bełchatowski - zaświadczenie nr..................................................................z dnia ..........................................................

............................................................... i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją nr ................................................................... z dnia .......................................................................................

2. Planowana ( miesięczna ) liczba uczniów od 1 stycznia do 31 sierpnia ....................... osób.

3. Planowana ( miesięczna ) liczba uczniów od 1 września do 31 grudnia ....................... osób.

4. Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy szkoły :

..........................................................................................................................................................

5. Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych :

6. Nazwa i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa oraz nazwa i oznaczenie kwalifikacji :.........................................................................................liczba słuchaczy...........................

.............................................................

( podpis i pieczęć osoby prowadzącej szkołę)

Miejsce złożenia wniosku: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - ul. Pabianicka 17/19


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Osoba prowadząca szkołę

..........................................................................................................................

.....................................................................................tel. ...............................

2. Stan uczniów na dzień 1............ ....................... 20......roku.

Lp

Nazwa szkoły

Liczba uczniów/słuchaczy

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Razem

1

2

3

stan uczniów ustalony jest na podstawie wpisu do księgi uczniów oraz dziennika zajęć lekcyjnych.

3. Rachunek bankowy szkoły, na który ma być przekazana dotacja :

..................................................................................................................

...........................................................

(podpis/pieczęć osoby prowadzącej szkołę)

Miejsce złożenia informacji o bieżącej liczbie uczniów:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O BIEŻĄCEJ LICZBIE UCZNIÓW

1. Osoba prowadząca szkołę

...........................................................................................................................

.....................................................................................tel. ................................

2. Stan uczniów na dzień 1............ ....................... 20......roku.

Lp

Nazwa szkoły

Liczba uczniów/słuchaczy

Frekwencja słuchaczy
w miesiącu poprzednim

( 50 % i więcej)

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Razem

1

2

3

stan uczniów ustalony jest na podstawie wpisu do księgi uczniów oraz dziennika zajęć lekcyjnych.

3. Rachunek bankowy szkoły, na który ma być przekazana dotacja :

...............................................................................................................

...........................................

(podpis/pieczęć osoby prowadzącej szkołę)

Miejsce złożenia informacji o bieżącej liczbie uczniów:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

….......................................

pieczęć szkoły

…......................................

(miejscowość i data)

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI

Dane o osobie prowadzącej szkołę

Nazwa:

Adres:

Dane o szkole

Nazwa:

Adres:

1. Faktyczna liczba uczniów w okresie 1 styczeń - 31 grudzień ….....roku (w przypadku szkół,
o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały informacja o faktycznej liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu)

MIESIĄC

Faktyczna liczba uczniów/ słuchaczy

Kwota otrzymanej dotacji

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

2. Informacja o wykorzystaniu dotacji za okres 1 styczeń - 31 grudzień........roku.

Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji od początku roku

Wyszczególnienie

Kwota

Kwota dotacji otrzymana od początku roku

Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku

Kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku rozliczeniowego

Wykorzystanie dotacji na poszczególne rodzaje wydatków bieżących

Lp.

Przeznaczenie poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji

Kwota

1.

Wydatki na wynagrodzenia kadry pedagogicznej

2.

Wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi szkoły

3.

Pochodne od wynagrodzeń

4.

Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

5.

Wydatki na zakup artykułów administracyjno- biurowych

6.

Wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych

7.

Wydatki na zakup wyposażenia

8.

Wydatki eksploatacyjne, w tym dostawa energii oraz wody

9.

Pozostałe wydatki

(wymienić jakie)

Suma wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji

Kwota niewykorzystanej dotacji

3. Data sporządzenia informacji: .....................................................

...............................................

czytelny podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do złożenia rozliczenia

Miejsce złożenia rozliczenia dotacji: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia udzielonej dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianami ustawy, w art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiazującym przed dniem 31 marca 2015 roku utracą moc po dniu 31 grudnia 2015 roku.

Zmiana wyżej przytoczonej uchwały stanowi dostosowanie zapisów uchwały do przepisów obowiązujących w tym zakresie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »