Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Czarnocin

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Czarnocin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Czarnocin w miejscowościach: Bieżywody, Grabina Wola, Kalska Wola, Szynczyce w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnocin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin


Anna Janiczek


Załącznik do Uchwały Nr X/68/2015
Rady Gminy Czarnocin
z dnia 16 września 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ustala się zasady korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Czarnocin w miejscowościach: Bieżywody, Grabina Wola, Kalska Wola, Szynczyce.

2. Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrujących środowisko.

3. Gmina Czarnocin ponosi koszty utrzymania świetlic wiejskich w zakresie:

1) remontów i modernizacji;

2) ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i nieczystości stałych;

3) ubezpieczenia budynków i ich wyposażenia.

Rozdział 2.
Warunki korzystania ze świetlic wiejskich

§ 2. 1. Nieodpłatnie ze świetlic wiejskich mogą korzystać działające na terenie Gminy Czarnocin:

1) samorządy mieszkańców wsi w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: zebrania wiejskie, imprezy sportowe, kulturalne (festyny), nieodpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi;

2) stowarzyszenia, zespoły ludowe i folklorystyczne, ochotnicze straże pożarne, szkoły, kluby sportowe (z wyłączeniem imprez oraz uroczystości prywatnych organizowanych przez członków tych organizacji).

2. W przypadku nieodpłatnego udostępniania świetlic należy złożyć wniosek lub odpowiednio informację do Wójta Gminy Czarnocin.

3. Na złożony wniosek nie będzie zawierana umowa. Wnioskodawca otrzyma informację zwrotną na piśmie o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na bezpłatne udostępnienie.

4. Odpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie innym podmiotom na imprezy okolicznościowe w celach prywatnych, komercyjnych i innych, na podstawie umów najmu zawartych z Gminą Czarnocin (szkolenia komercyjne, wesela, komunie i inne uroczystości).

5. Przy każdorazowym wynajęciu świetlicy wiejskiej, opiekun świetlicy wraz z najemcą sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia.

6. Odbiór świetlicy wiejskiej i odbiór kluczy do pomieszczeń następuje po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

7. Przy rezerwacji świetlicy wiejskiej uwzględnia się pierwszeństwo dla imprez i spotkań związanych z realizacją zadań Gminy Czarnocin oraz grup mieszkańców wsi w ramach inicjatyw lokalnych.

§ 3. 1. Opłata za korzystnie ze świetlicy wiejskiej obejmuje następujące składniki:

1) czynsz za wynajęcie świetlicy oraz urządzeń znajdujących się na jej wyposażeniu;

2) koszty zużycia mediów według odrębnej umownej stawki.

2. Stawki czynszu oraz pozostałe koszty określa Wójt Gminy Czarnocin w drodze zarządzenia.

§ 4. 1. Świetlice wiejskie wynajmowane są na pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Czarnocin.

2. Wniosek powinien być złożony co najmniej 14 dni przed planowanym terminem imprezy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony.

3. W przypadku złożenia więcej, niż jednego wniosku na dany dzień Wójt Gminy Czarnocin dokonuje wyboru najemcy biorąc pod uwagę termin złożenia wniosku.

§ 5. Najemca ma obowiązek uiszczenia opłat za korzystanie ze świetlicy wiejskiej najpóźniej w terminie 3 dni przed planowaną datą imprezy.

Rozdział 3.
Opiekun świetlicy

§ 6. 1. Świetlicą wiejską i jej mieniem zarządza opiekun świetlicy.

2. Opiekunem określa się Sołtysa danej miejscowości lub inną osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Czarnocin.

3. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy w szczególności:

1) dbałość o urządzenia, sprzęt oraz wyposażenie znajdujące się w świetlicy oraz przyległym do niej terenie;

2) udostępnianie obiektu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

3) informowanie o zaistniałych usterkach, awariach oraz zgłaszanie zapotrzebowania na środki czystości oraz materiały służące do realizacji zadań świetlicy.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Niezależnie od uzyskania zgody na korzystanie ze świetlicy wiejskiej, obowiązkiem najemcy lub biorącego w używanie jest uzyskanie wszelkich innych prawem, wymaganych pozwoleń i innych dokumentów wymaganych do przeprowadzenia danej imprezy.

2. Uzyskanie zgody na korzystanie ze świetlicy wiejskiej w celu przeprowadzenia imprezy określonej we wniosku nie jest jednoznaczne z faktem, iż pomieszczenia świetlicy wiejskiej spełniają prawem wymagane warunki dotyczące przeprowadzenia danego rodzaju imprezy.

3. Osoby korzystające ze świetlicy wiejskiej winny przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż. oraz przepisów dotyczących porządku publicznego i stanu sanitarnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe