Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/130/15 Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego położonego w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego położonego w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Określa się obszar obowiązywania Regulaminu o którym mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych zlokalizowanych przy Stadionie Miejskim przy ulicy Wschodniej 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Radosław Gajda


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/130/15
Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W ZGIERZU

§ 1. 1. Regulamin Stadionu Miejskiego w Zgierzu, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń Stadionu Miejskiego w Zgierzu.

2. Stadion Miejski w Zgierzu, zwany w dalszej treści Regulaminu "Stadionem", zlokalizowany jest przy ul. Wschodniej 2 i stanowi własność Gminy Miasto Zgierz.

3. Administratorem Stadionu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, a użytkownikiem jest Miejski Klub Piłkarski Boruta Zgierz.

§ 2. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu i określa zasady korzystania ze Stadionu przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 3. 1. Wejście na stadion jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

2. Stadion czynny jest cały tydzień w godzinach od 8:00 do 22:00.

3. Korzystanie ze Stadionu poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione, chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione z Administratorem.

§ 4. 1. Stadion służy do przeprowadzania treningów, rozgrywania meczy oraz organizowania innych imprez sportowych i imprez sportowo - rekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, artystyczno-rozrywkowych oraz oświatowych.

2. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych. Warunki uczestnictwa i zachowania się osób uczestniczących w imprezie masowej określają, opracowane przez organizatora, regulamin imprezy masowej oraz regulamin obiektu.

§ 5. Korzystanie ze Stadionu, o którym mowa w § 4 odbywa się w terminach wcześniej ustalonych z Administratorem.

§ 6. 1. Podczas organizowanych imprez wyłączne prawo wpuszczania osób na teren Stadionu ma organizator imprezy.

2. Osoby nietrzeźwe lub odurzone nie będą wpuszczane na teren Stadionu.

3. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§ 7. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz właściwą organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:

1) korzystanie ze Stadionu w czasie i zakresie uzgodnionym z Administratorem;

2) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu z którego będzie korzystał;

3) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia Stadionu niezwłoczne naprawienie szkody i usunięcie zanieczyszczeń;

4) niedopuszczanie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych;

5) usuwanie z terenu Stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, stwarzających zagrożenie dla porządku na Stadionie oraz dla życia lub zdrowia uczestników imprezy;

6) pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą;

7) zapewnienie stref wejścia i wyjścia ze Stadionu oraz dróg ewakuacyjnych;

8) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§ 8. Osoby korzystające ze Stadionu zobowiązane są do:

1) przestrzegania przepisów określonych w niniejszym Regulaminie;

2) stosowania się do poleceń osób upoważnionych przez administratora oraz policji i służb porządkowych;

3) korzystania z urządzeń znajdujących się na Stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem;

4) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za wszelkie szkody wyrządzone w związku z korzystaniem ze Stadionu.

§ 9. Osoby korzystające z boiska sportowego obowiązane są posiadać właściwe obuwie sportowe.

§ 10. Na terenie Stadionu zabrania się:

1) wnoszenia i używania środków odurzających;

2) wstępu oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju innych środków odurzających;

3) wjazdu pojazdów mechanicznych na bieżnię i płytę boiska, z wyłączeniem pojazdów koniecznych dla przeprowadzenia imprezy oraz pojazdów służb ratowniczych i porządkowych;

4) rozniecania ogniska, używania wszelkiego rodzaju fajerwerków, świec dymnych i innych materiałów pirotechnicznych, (nie dotyczy to osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie i uprawnienia);

5) pisania i malowania na urządzeniach, ogrodzeniu,

6) wchodzenia na obszary, które na imprezie nie są przeznaczone dla publiczności;

7) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji bez posiadanego pozwolenia;

8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi;

9) zaśmiecania trybun;

10) rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami;

11) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych z zastrzeżeniem wystąpienia przypadków, w których administrator bądź organizator ograniczy przedmiotowy zakaz;

12) innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na Stadionie, bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 11. 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu:

1) wszelkiego rodzaju broni;

2) przedmiotów mogących być użytych jako broń;

3) czapek "kominiarek" lub masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organizatora imprezy, policję i służby porządkowe;

4) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i zapalających oraz wybuchających;

5) butelek szklanych, przedmiotów wykonanych ze szczególnie twardego materiału;

6) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie itp.;

7) fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych;

8) urządzeń do wytwarzania dymu i hałasu o napędzie mechanicznym;

9) narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz dopalaczy (tj. produkty zawierające substancje psychoaktywne);

10) innych przedmiotów, materiałów oraz urządzeń, które mogą stwarzać zagrożenie.

2. Zakazy o których mowa w ust. 1 mogą ulec wyłączeniu lub modyfikacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Administratora.

§ 12. 1. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia na Stadion napojów alkoholowych.

2. W uzasadnionych przypadkach Administrator może wydać zgodę na piśmie celem sprzedaży, podawania, spożywania na Stadionie napojów alkoholowych po spełnieniu wszelkich innych uregulowań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez osoby, które samowolnie korzystają ze Stadionu i jego urządzeń w czasie, kiedy Stadion jest nieczynny.

§ 15. O wszystkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie Stadionu należy niezwłocznie powiadomić Administratora Stadionu.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/130/15
Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe