Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/70/2015 Rady Gminy Żarnów

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Żarnów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4,10,11,12,13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, 2015 r. poz. 1043, 1044) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) na wniosek Wójta Gminy Żarnów uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach nr 68 dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 25 października 2015 r.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Na ustalenia Rady Gminy Żarnów w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, wyborcom w liczbie, co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb., w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żarnowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Baran

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe