| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 79/IX/15 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 18 września 2015r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno, dla części obszaru miejscowości Makowiska, obejmującego działki nr ewid. 18/6, 18/7, 18/8, 18/9

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 15 ust. 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443), oraz w związku z uchwałą Nr 352/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno, dla części obszaru miejscowości Makowiska, obejmującego działki nr ewid. 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno - uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno, dla części obszaru miejscowości Makowiska, obejmującego działki nr ewid. 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, zwanego dalej planem wraz z:

1)rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, sporządzonym w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pajęczno;

2)nie załącza się rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 18/6, 18/7, 18/8, 18/9 ponieważ nie wpłynęły uwagi do planu;

3)rozstrzygnięciem o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały będącym integralną częścią planu.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2)nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wyznaczającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej, w jakiej można sytuować budynek, przy czym nie dotyczy to obiektów małej architektury;

3)planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale;

4)przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące ustawy wraz z aktami wykonawczymi;

5)podstawowym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który - w wyniku realizacji ustaleń planu - dominuje w terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu;

6)uzupełniającym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i zajmuje - o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej - nie więcej niż 40% powierzchni terenu zagospodarowanego zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem;

7)reklamie - należy przez to rozumieć formę przestrzenną niosącą przekaz informacyjno-reklamowy;

8)rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiący integralną część jego ustaleń, określony w §1 uchwały;

9)terenie - należy przez to rozumieć wydzieloną w planie jednostkę o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

10)uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Pajęcznie.

§ 4. 1. W planie określa się:

1)przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów,
w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności zabudowy;

5)szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

6)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7)sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

8)stawkę procentową, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę.

2. W planie nie określa się:

1)zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

2)wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3)granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie;

4)terenów z zakazem zabudowy; z uwagi na niewystępowanie powyższych na obszarze objętym planem.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami obowiązującymi:

1)granice obszaru objętego planem;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)symbol określający przeznaczenie terenu.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu - inne niż wymienione w ust 1. mają charakter informacyjny.

§ 6. Ustala się oznaczenie określające podstawową formę przeznaczenia
i zagospodarowania terenu:

1)P - teren zabudowy przemysłowej;

2)MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3)KDG - teren drogi publicznej klasy głównej - poszerzenie pasa drogowego;

4)KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej - poszerzenie pasa drogowego.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania i użytkowania terenów,
zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego na obszarze objętym planem

§ 7. Dla całego obszaru objętego planem ustala się:

1)w zakresie zasad zagospodarowania terenów:

a) realizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

b) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania, związanych z prowadzeniem prac budowlanych;

2)w zakresie zasad kształtowania zabudowy: realizację zewnętrznych części budynków
z zakazem użycia substandardowych materiałów wykończonych z tworzyw sztucznych typu "siding" czy okładzin z tzw. "stłuczki szklanej";

3)w zakresie zasad lokalizowania reklam:

a) zakaz lokalizowania reklam emitujących oświetlenie fosforyzujące o zmiennym natężeniu,

b) możliwość lokalizacji reklam na elewacjach budynków pod warunkiem dopasowania ich do formy architektonicznej budynku, nie przekraczającej 20% jej powierzchni związanych z działalnością prowadzoną na działce;

4)w zakresie ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych:

a) zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości przekraczającej 1,80 m,

b) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych typu płytowego;

5)w zakresie zagospodarowania jako przestrzenie publiczne wskazuje się tereny oznaczone 3.KDG i 4.KDD:

a) zagospodarowanie w sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym,

b) oświetlenie terenu;

6)dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości min. 5,0 m;

7)zakaz realizacji obiektów i budowli o wysokości 50,0 m n.p.t. i wyższych;

8)realizację zabudowy w oparciu o wskaźniki intensywności zabudowy określone
w Rozdziale 5 za wyjątkiem obiektów, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, według przepisów odrębnych.

§ 8. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1)na terenie mieszkaniowym MN zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -
za wyjątkiem infrastruktury technicznej;

2)w zakresie ochrony akustycznej dla terenu MN- obowiązek zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rozdział 3.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 9. 1. Ustala się zachowanie obecnej obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem
ul. Radomszczańskiej - drogi klasy głównej, oznaczonej symbolem 3.KDG, znajdującej się poza obszarem objętym planem, wraz z jej poszerzeniem w granicach planu, w pasie
o szerokości 7 m.

2. Dopuszcza się drugostronną obsługę terenu oznaczonego symbolem 1.P za pośrednictwem drogi gminnej klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 4.KDD, znajdującej się poza obszarem objętym planem, wraz z jej poszerzeniem w granicach planu, w pasie
o szerokości 6 m.

3. Dla terenów przeznaczonych na poszerzenie pasów drogowych ustala się zagospodarowanie łączne z częścią terenu zlokalizowanego poza obszarem objętym planem (jak oznaczono na rysunku planu) z uwzględnieniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych w zakresie realizacji dróg publicznych.

§ 10. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, przemysłowych i przeciwpożarowych
z gminnej sieci wodociągowej wraz z rozbudową przyłączy i sieci wewnętrznych;

2)obowiązuje wyposażenie sieci wodociągowej w hydranty do celów przeciwpożarowych;

3)dopuszcza się lokalizację ujęcia lokalnego jako zaopatrzenia alternatywnego.

§ 11. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:

1)odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji lokalnej i dalej do zakładowej oczyszczalni ścieków;

2)zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz
do gruntu.

§ 12. W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:

1)odprowadzenie wód opadowych w maksymalnym stopniu do gruntu oraz do lokalnej sieci kanalizacji lokalnej, po jej rozbudowie;

2)oczyszczanie ścieków opadowych według przepisów odrębnych.

§ 13. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1)obowiązek zbiórki odpadów komunalnych w wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości, na której są wytwarzane, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)selektywną zbiórkę odpadów z zachowaniem obowiązujących na terenie gminy regulacji w tym zakresie;

3)gospodarkę odpadami przemysłowymi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

1)zasilanie za pośrednictwem istniejącego i projektowanego przyłącza;

2)przyłączenie indywidualne na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
z dopuszczeniem rozbudowy istniejącej stacji transformatorowej.

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1)zaopatrzenie ze źródeł lokalnych bezpiecznych ekologicznie, tj. zapewniających wysoki stopień czystości spalin - zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)dopuszcza się zaopatrzenie ze źródeł odnawialnych wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania słonecznego, biomasy i innych o mocy nie przekraczającej
100 kW.

§ 16. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1)obsługę z sieci istniejącej oraz projektowanej;

2)obsługę abonentów realizowaną za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 4.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 17. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1)brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia
i podziału;

2)możliwość przeprowadzenia scalenia a następnie podziału nieruchomości - zgodnie
z regulacją wynikająca z przepisów odrębnych oraz z zachowaniem parametrów jak dla nowych działek budowlanych, o których mowa w rozdz. 5.

§ 18. 1. Warunkiem wydzielenia nowych działek budowlanych jest zapewnienie im dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych oraz możliwości obsługi infrastrukturą techniczną na warunkach określonych niniejszym planem.

2. Ustalenia niniejszego rozdziału oraz ustalenia szczegółowe dla terenu w zakresie parametrów nowych działek budowlanych, nie dotyczą podziałów dokonywanych w celu sytuowania urządzeń infrastruktury technicznej, wyznaczania linii rozgraniczających dróg, podziałów dokonywanych w celu regulacji stanu prawnego i poprawy istniejącego zagospodarowania oraz innych dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 5.
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów

§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P ustala się:

1)przeznaczenie terenu:

a) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy przemysłowej,

b) jako przeznaczenie uzupełniające - zaplecze techniczne i socjalno-biurowe, sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym zakładowej oczyszczalni ścieków, drogowej, zieleń;

2)w zakresie zasad zagospodarowania terenu:

a) lokalizowanie zabudowy przy uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej,

c) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej,

d) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej:

- minimalny: 0,2,

- maksymalny: 1,0;

3)w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy nieprzekraczająca 18 m,

b) dachy płaskie, jedno - lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 40°;

4)w zakresie zasad podziału nieruchomości - możliwość dokonywania podziałów na nowe działki budowlane, przy zachowaniu ustaleń Rozdziału 4 uchwały oraz parametrów:

a) szerokości frontu wynoszącej co najmniej 40 m,

b) powierzchni wynoszącej co najmniej 3000 m2,

c) kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80° do 100°;

5)umieszczanie reklam z zachowaniem zasad:

a) zakaz umieszczania reklam wolnostojących o wysokości całkowitej (nośnik
z planszą) więcej niż 8 m i powierzchni powyżej 10 m2,

b) uwzględnienie ustaleń § 7 pkt. 3 uchwały;

6)w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych, ustala się:

a) co najmniej 4 miejsca dla samochodów ciężarowych i 10 miejsc dla samochodów osobowych;

b) ilość miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ustala się na poziomie minimum określonym w przepisach odrębnych.

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 2MN ustala się:

1)przeznaczenie terenu:

a) jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) jako przeznaczenie uzupełniające - zabudowa gospodarcza i garażowa, sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej i drogowej, zieleń;

2)w zakresie zasad zagospodarowania terenu:

a) lokalizowanie zabudowy przy uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej,

c) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej,

d) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej:

- minimalny: 0,3,

- maksymalny: 1,0;

3)w zakresie zasad kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej nieprzekraczająca 9 m,
a zabudowy gospodarczej i garażowej do 6,0 m,

b) dachy płaskie, jedno - lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 40°;

4)w zakresie zasad podziału nieruchomości - możliwość dokonywania podziałów na nowe działki budowlane, przy zachowaniu ustaleń Rozdziału 4 uchwały oraz parametrów:

a) szerokości frontu wynoszącej co najmniej 25 m,

b) powierzchni wynoszącej co najmniej 1000 m2;

5)umieszczanie reklam z zachowaniem zasad określonych w § 7 pkt. 3 uchwały;

6)w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych, ustala się co najmniej 2 miejsca na działkę.

Rozdział 6.
Ustalenia końcowe

§ 21. 1. Określa się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenu 1.P na 30 %.

2. Dla pozostałych terenów, w tym przeznaczonych pod realizację celów publicznych- powyżej stawki nie ustala się.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 23. Dla obszaru objętego niniejszym planem, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr 102/XII/03 Rady Miejskiej
w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2003 r.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Wojciech Marchewka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/IX/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 września 2015 r.

Rysunek planu w skali 1:2000

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 79/IX/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 18 września 2015 r.

Rozstrzygnięcie
w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) po zapoznaniu się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno, dla części obszaru miejscowości Makowiska, obejmującego działki nr ewid. 18/6, 18/7, 18/8, 18/9 - Rada Miejska w Pajęcznie postanawia, co następuje:

1. Ze względu na brak zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Wojciech Marchewka

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »