Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/138/15 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 21 września 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/337/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z 2015 r. poz. 373) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/337/13 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2761) § 1 otrzymuje brzmienie:

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

1) spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele:

a) mieszkaniowe, w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów jednorodzinnych - w wysokości 99%,

b) garażowe, w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali - w wysokości 99%;

2) osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych lub garażowych i użytkownikami wieczystymi gruntu, związanego z tymi lokalami - w wysokości 99%;

3) osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub garażowych i użytkownikami wieczystymi gruntu zabudowanego tymi budynkami - w wysokości 99%".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu


Piotr Radowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe