Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/153/15 Rady Miasta Zgierza

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zaliczenia odcinka drogi lokalnej ulicy Kwasowej do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870), Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych odcinek drogi lokalnej ulicy Kwasowej przedstawiony w załączniku do uchwały.

§ 2. Załącznik, o którym mowa w § 1, zawiera graficzny przebieg kwalifikowanego odcinka ulicy Kwasowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Radosław Gajda


Załącznik do uchwały Nr XII/153/15
Rady Miasta Zgierza z dnia 24 września 2015 r.

Graficzny przebieg kwalifikowanego odcinka ulicy Kwasowej

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe