Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/108/15 Rady Gminy Ozorków

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238), Rada Gminy Ozorków uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok następująco:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20 890,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne;

2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 307 530,80 zł w n/w działach:

a) 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 162 453,00 zł,

b) 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 000,00 zł, w związku z przyznaniem Gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

c) 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 125 077,80 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu " Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Ozorków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20 890,00 zł w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej";

4) zwiększa się wydatki bieżące w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 182 453,00 zł w n/w działach:

a) 600 - Transport i łączność rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 131 901,00 zł ,

b) 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30 552,00 zł,

c) 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 20 000,00 zł w n/w rozdz.:

- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5 000,00 zł,

- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 15 000,00 zł;

5) zwiększa się wydatki bieżące w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 125 077,80 zł, na realizację projektu " Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Ozorków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2. Powyższe zmiany dokonuje się zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szcześniak


Załącznik

do Uchwały Nr XV/108/15

Rady Gminy Ozorków

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ozorków na 2015 rok

Dochody

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Kwota

600

Transport i łączność

20 890,00

60017

Drogi wewnętrzne

20 890,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

20 890,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

162 453,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

162 453,00

0310

Podatek od nieruchomości

162 453,00

758

Różne rozliczenia

20 000,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

20 000,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

20 000,00

801

Oświata i wychowanie

125 077,80

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

125 077,80

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów

klasyfikowanych w paragrafie 205. Płatności

w zakresie budżetu środków europejskich

106 316,13

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów

klasyfikowanych w paragrafie 205. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

18 761,67

Ogółem

328 420,80

Wydatki

Dz.

Rozdz.

Grupa

§

Treść

Kwota

600

Transport i łączność

152 791,00

60017

Drogi wewnętrzne

152 791,00

Wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 890,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 890,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

131 901,00

4480

Podatek od nieruchomości

131 901,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 552,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 552,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

30 552,00

4480

Podatek od nieruchomości

30 552,00

801

Oświata i wychowanie

145 077,80

80101

Szkoły podstawowe

5 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

80113

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

125 077,80

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

125 077,80

4217

Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

61 548,59

4219

Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

10 861,51

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

43 747,54

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

7 720,16

4307

Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

1 020,00

4309

Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

180,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

15 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

15 000,00

Ogółem

328 420,80

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe