Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 177.819,42 zł.

§ 2. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 2.500,00 zł.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian budżetu:

1) po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


Roman Kłopocki


Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/68/15
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 24 września 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW NA ROK 2015 (W ZŁ)

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

Dochody bieżące

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

116.822,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

116.822,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

116.822,00

758

Różne rozliczenia

15.000,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

15.000,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

15.000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.000,00

85305

Żłobki

10.000,00

0830

Wpływy z usług

10.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.027,42

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2.027,42

0400

Wpływy z opłaty produktowej

2.027,42

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.970,00

92195

Pozostała działalność

13.970,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

13.970,00

Razem zadania własne

157.819,42

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień

między jst

Dochody bieżące

600

Transport i łączność

820,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

820,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

820,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

19.180,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

19.180,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

18.580,00

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

600,00

Razem dochody związane z realizacją zadań

w drodze umów lub porozumień między jst

20.000,00

Razem

177.819,42

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


Roman Kłopocki


Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/68/15
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 24 września 2015 r.

ZMIANY BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW NA ROK 2015 (W ZŁ)

Dział

Rozdział

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

600

Transport i łączność

30.000,00

60095

Pozostała działalność

30.000,00

z tego:

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

30.000,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi

30.000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.500,00

2.500,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.500,00

2.500,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

2.500,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

2.500,00

Zakup nieruchomości przy

ul. Granicznej 69 w Ozorkowie

pod poszerzenie ulicy Granicznej

2.500,00

801

Oświata i wychowanie

15.000,00

80101

Szkoły podstawowe

10.000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

10.000,00

80110

Gimnazja

5.000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

5.000,00

852

Pomoc społeczna

86.822,00

85204

Rodziny zastępcze

27.000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

27.000,00

85295

Pozostała działalność

59.822,00

z tego:

Wydatki bieżące; świadczenia na rzecz osób fizycznych

36.822,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

23.000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.000,00

85305

Żłobki

10.000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

10.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.027,42

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2.027,42

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

2.027,42

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13.970,00

92195

Pozostała działalność

13.970,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

3.970,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

10.000,00

Razem zadania własne

160.319,42

2.500,00

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów

lub porozumień między jst

600

Transport i łączność

20.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

20.000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

20.000,00

Razem wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów

lub porozumień między jst

20.000,00

Ogółem

180.319,42

2.500,00

"Per saldo"

177.819,42

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


Roman Kłopocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe