| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/2015 Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 69 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j:. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.: poz. 938) i na wniosek Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala sie dochody budżetu Związku w kwocie 216 495,00, z tego: dochody bieżące w kwocie 216 495,00, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku w kwocie 166 495,00, wydatki bieżące w kwocie 166 495,00, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 50 000,00 i przeznacza się w całości na spłatę kredytu w 2015 roku.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Związku w kwocie 50 000,00 z tytułu spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 1 500,00.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej do dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Majtyka


BUDŻET ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ NA 2015 ROK
Część opisowa

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2015 rok stanowi kwota

216 495,00,00

Dochody bieżące

Główne źródła dochodów bieżących stanowiących kwotę 216 495,00 to:

- czynsze za lokale użytkowe (wynajem budynku w Wieluniu przy ulicy Kilińskiego 23) - 50 800,00,

- dywidendy od spółek w których Związek Gmin posiada swoje akcje i udziały - 90 000,00,

- wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej - 75 695,00

Zarząd Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej przyjął do projektu budżetu składkę członkowską gmin w wysokości 2,5 zł od jednego mieszkańca danej gminy i tak:

- gmina Biała 13 977,50,

- gmina Czarnożyły 11 422,50,

- gmina Lututów 11 705,00,

- gmina Mokrsko 13 710,00,

- gmina Pątnów 16 390,00,

- gmina Skomlin 8 490,00.

WYDATKI

Wydatki Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2015 rok zaplanowano na kwotę 166 495,00.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących na kwotę 166 495,00 zaplanowano:

- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10 000,00,

- diety członków Zgromadzenia - 8 000,00,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 32 500,00,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 550,00,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 900,00,

- składki na Fundusz Pracy - 250,00,

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 500,00,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) - 7 800,00,

- zakup energii - 6 000,00,

- zakup usług remontowych - 23 505,00,

- opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi pocztowe i inne usługi 15 000,00,

- podatek od nieruchomości - 9 000,00,

- opłata za użytkowanie wieczyste - 1 300,00,

- pozostałe odsetki - 290,00,

- podróże służbowe - 1 500,00,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny - 1 400,00,

- odsetki od kredytu - 12 000,00,

- koszty postępowania sądowego - 24 000,00,

- rezerwa budżetowa - 1 500,00.

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej zaplanował na 2015 rok spłatę rat kredytu na kwotę 50 000,00, a głównym źródłem spłaty tego kredytu będzie nadwyżka budżetowa jaka powstała z różnicy między dochodami i wydatkami zaplanowanymi na 2015 rok.


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2015
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

50 800,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 800,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

50 800,00

750

Administracja publiczna

165 695,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75095

Pozostała działalność

165 695,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0740

Wpływy z dywidend

90 000,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

75 695,00

bieżące

razem:

216 495,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Ogółem:

216 495,00

w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Tabela nr 2 do Uchwały Nr VI/27/2015
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

750

Administracja publiczna

152 995,00

152 995,00

144 995,00

43 700,00

101 295,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostała działalność

142 995,00

142 995,00

134 995,00

43 700,00

91 295,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757

Obsługa długu publicznego

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

166 495,00

166 495,00

146 495,00

43 700,00

102 795,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Tabela nr 3 do Uchwały Nr VI/27/2015
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Paragraf

Po zmianie

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

50 000,00

Razem: 50000,0000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »