Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/51/2015 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.1381; z 2014 r. poz. 40; 2015 r. poz.1045) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025) z 53,75 zł za 1 dt. do ceny 49,00 zł za 1 dt.

2. Ustalona w ust. 1 cena skupu żyta 49,00 zł za 1dt. stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego w 2016 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Meszka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe