Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania jako dróg publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 774, poz. 870 i poz. 1336), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Pajęcznie, Rada Gminy w Sulmierzycach uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Pozbawia się drogi gminnej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej jej części stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 106/1 i pow. 2,24 ha obręb geodezyjny Kuźnica.

2. Pozbawia się drogi gminnej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej jej części stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 106/3 i pow. 0,0139 ha, obręb geodezyjny Kuźnica.

3. Pozbawia się drogi gminnej dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej jej części stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 36/2 i pow. 0,3723 ha obręb geodezyjny Eligiów.

§ 2. Położenie dróg gminnych, o których mowa w § 1 zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały, na którym części wyłączone oznaczone zostały kolorem czerwonym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sulmierzycach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kruszyński


Załącznik do Uchwały Nr XIII/73/2015
Rady Gminy w Sulmierzycach
z dnia 22 października 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe