Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Rząśnia

z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2016 rok na obszarze gminy Rząśnia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465; ), a także na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z dnia 22 października 2015 roku poz.1028), Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę drewna do wysokości 100,00 zł za 1 m3 przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku leśnego na 2016 rok na obszarze gminy Rząśnia.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/266/2014 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2015 rok na obszarze gminy Rząśnia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia


Andrzej Szydłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe