Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Rząśnia

z dnia 9 listopada 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/56/2015 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Rząśnia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), § 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878), Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/56/2015 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Rząśnia wprowadza się następujące zmiany: §2 Uchwały otrzymuje brzmienie: "Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy § 1 niniejszej uchwały nie podlegają budynki lub ich części oraz budowle związane z działalnością uciążliwą i niebezpieczną dla otoczenia typu biogazownie, spalarnie i sortownie odpadów, składowiska odpadów niebezpiecznych".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia


Andrzej Szydłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe