Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/147/15 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 27 października 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XIII/144/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz . 238, poz. 532, poz. 1180, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/144/15 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2015 rok po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19.300.000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu


Piotr Radowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe