Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465; z 2015 r. poz. 1045) Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/124/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzoru formularzy: deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Głownie


Magdalena Szajder


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/15
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 25 listopada 2015 r.

wzór formularza deklaracji na podatek leśny

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/116/15
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 25 listopada 2015 r.

wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe