Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/119/15 Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1777) Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Głowna opłatę targową.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim i w miejscach na terenie miasta gdzie prowadzona jest sprzedaż, których wysokość przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza inkasentów.

a) na targowisku położonym w Głownie przy ul. Sikorskiego 45/49

Spółdzielnię Mieszkaniową w Głownie",

b) na targowiskach położonych w Głownie:

- przy ul. Bielawskiej nr 32,

- przy ul. Kopernika nr 23, oraz we wszelkich miejscach, w których jest prowadzona sprzedaż na terenie miasta, poza sprzedażą dokonywaną w budynkach lub w ich częściach

- "Miejski Zakład Komunalny w Głownie".

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym jest dokonywana sprzedaż. Inkasent wydaje sprzedającemu pokwitowanie / opłata targowa jednorazowa / z numerem pokwitowania i kwotą należnej opłaty.

4. Ustala się następujące wynagrodzenie "Brutto" za inkaso w wysokości:

- dla inkasentów pobierających opłaty targowe na targowiskach położonych w Głownie przy ul. Sikorskiego 45/49 i przy ul. Kopernika 23 - 75 % od zebranej kwoty opłat targowych,

- dla inkasenta pobierającego opłaty targowe na targowisku miejskim w Głownie przy ul. Bielawskiej 32, oraz we wszelkich miejscach w których jest prowadzona sprzedaż na terenie miasta, poza sprzedażą dokonywaną w budynkach lub w ich częściach - 20 % od zebranej kwoty opłat targowych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, zasad poboru i rozliczania opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia inkasentów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Głowna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Głownie


Magdalena Szajder


Załącznik do Uchwały Nr XV/119/15
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Stawki dziennych opłat targowych na terenie Miasta Głowno

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w złotych

1.

Sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki lub wózka ręcznego

4,00

2.

Sprzedaż ze stoisk niezadaszonych za 1 m2 zajmowanej powierzchni

4,00

3.

Sprzedaż ze straganu zadaszonego będącego wyposażeniem targowiska

10,00

4.

Sprzedaż z samochodu osobowego

lub samochodu osobowego wraz z przyczepą

6,00

5.

Sprzedaż z samochodu dostawczego do 3,5 tony

lub samochodu dostawczego do 3,5 tony wraz z przyczepą

8,00

6.

Sprzedaż z samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony

20,00

7.

Sprzedaż z samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony z przyczepą, autobusu

30,00

8.

Sprzedaż z ciągnika rolniczego z przyczepą

6,00

9.

Sprzedaż z przyczepy campingowej

8,00

10.

Sprzedaż z stołu stałego będącego wyposażeniem targowiska

6,00

11.

Sprzedaż z namiotu do 7,5 m2

12,00

1) Za każdy zajęty 1 m2 powierzchni pod namiot

1,50

12.

Sprzedaż zwierząt od jednej sztuki

1) Krów, koni i źrebiąt

8,00

2) Cieląt, owiec i kóz

5,00

3) świń, jagniąt i owiec

3,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe