Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) budynki i grunty przeznaczone na cele działalności kulturalnej;

3) budynki i grunty przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej;

4) grunty zakwalifikowane w planie zagospodarowania przestrzennego jako zieleńce;

5) budynki lub ich części przenaczone na potrzeby związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 5 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/178/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe