Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Świnice Warckie

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Świnice Warckie;

§ 2. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Świnice Warckie w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza - 3,00 zł;

2) przy pozostałej formie sprzedaży bez względu na zajmowaną powierzchnię i niezależnie od branży towaru - 8,00 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza się inkasentów Pana Mysińskiego Stanisława zam. Świnice Warckie i Pana Przybylskiego Leszka zam. Świnice Warckie.

3. Czynności inkasa wykonywane będą bez wynagrodzenia w ramach stosunku pracy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/197/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Tutak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe