Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/108/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie likwidacji filii biblioteki w Krzyżanowie prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną, wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 642, zm. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 829.) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się filię biblioteczną w Krzyżanowie prowadzoną przez Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

§ 2. Majątek ruchomy filii bibliotecznej, w tym księgozbiór, zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie, która zagospodarowuje go zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Głowacka


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie likwidacji filii biblioteki w Krzyżanowie prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Woli Krzysztoporskiej

W rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 642, zm. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 829.) Gmina Wola Krzysztoporska jest organizatorem dla Gminnej Biblioteki Publicznej, w skład której wchodzi między innymi filia biblioteki w Krzyżanowie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 5 powyższej ustawy organizator może dokonywać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, przepis ten dotyczy również likwidacji filii bibliotecznych, jak i zmian statutowych w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

Powodem likwidacji filii jest malejąca liczba osób korzystających z niej.

Jak wynika ze statystyk, na przestrzeni ostatnich lat ilość wypożyczeń ogółem zmniejszyła się, co jest przyczyną likwidacji tej placówki.

Powodem skłaniającym do podjęcia powyższych działań, jest także racjonalizacja kosztów funkcjonowania biblioteki. Zatrudnienie pracownika, utrzymanie budynku (energia, wywóz nieczystości, przeglądy) oraz zakup książek stanowią coraz większe koszty. Biorąc pod uwagę małą liczbę czytelników korzystających z zasobów biblioteki, utrzymanie filii straciło uzasadnienie finansowe.

Likwidacja filii w Krzyżanowie nie oznacza pozbawienia mieszkańców możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych. Mieszkańcy będą mogli korzystać z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysztoporskiej.

Wobec powyższego organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie likwidacji filii biblioteki w Krzyżanowie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe