Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1381, Dz.U. z 2014 r. poz.40, Dz.U. z 2015 r. poz.1045) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do kwoty 32,00 zł za 1 kwintal przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2016.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Swędrak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe