Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 849, Dz.U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych uwzględniając rodzaj środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą, rodzaj zawieszenia, liczbę osi jezdnych i liczbę miejsc do siedzenia według załącznika Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Swędrak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/2015
Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 20 listopada 2015 r.

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

500,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

900,00 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 100,00 zł

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi jezdnych

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

trzy osie

cztery osie i więcej

dwie osie

trzy osie

cztery osie i więcej

12 ton i poniżej 29 ton

1 950,00 zł

1 950,00 zł

1 950,00 zł

1 950,00 zł

1 950,00 zł

1 950,00 zł

29 ton i więcej

1950,00 zł

1 950,00 zł

1 950,00 zł

1 950,00 zł

1 950,00 zł

2 398,61 zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 400,00 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi jezdnych

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

trzy osie

dwie osie

trzy osie

od 12 ton i poniżej 31 ton

1 650,00 zł

1 650,00 zł

1 650,00 zł

1 684,91 zł

od 31 ton do 36 ton włącznie

1 650,00 zł

1 650,00 zł

1 894,94 zł

1 684,91 zł

powyżej 36 ton i poniżej 40 ton

1 900,00 zł

1 900,00 zł

2 200,00 zł

2 200,00 zł

40 ton i więcej

1 900,00 zł

1 900,00 zł

2 200,00 zł

2 492,33 zł

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

od 7 tony i poniżej 12 ton

900,00 zł

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi jezdnych

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

dwie osie

trzy osie

jedna oś

dwie osie

trzy osie

od 12 ton do 36 ton włącznie

1 300,00 zł

1 300,00 zł

1 300,00 zł

1 300,00 zł

1 300,00 zł

1 300,00 zł

Powyżej 36 ton

1 600,00 zł

1 600,00 zł

1 600,00 zł

1 600,00 zł

1 662,33 zł

1 600,00 zł

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku

mniej niż 22 miejsca

1 100,00 zł

22 miejsca lub więcej

1 300,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Swędrak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe