Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 52/VII/15 Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122), Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 3. 1 Deklarację należy złożyć:

1) w formie papierowej w Urzędzie Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, lub;

2) przesłać na adres Urzędu Gminy Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica, lub;

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Nowa Brzeźnica za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) pod adresem www.epuap.gov.pl.

2. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formatach:

a) DOC, ODT,

b) PDF,

c) XML,

d) ZIP (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników).

3. Wzór deklaracji dostępny będzie w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Brzeźnica (www.nowabrzeznica.biuletyn.net), na stronie internetowej www.nowabrzeznica.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nowa Brzeźnica.

4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 168/XXVI/14 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1537).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Tomaszewski


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe