Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 54/VII/15 Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Nowa Brzeźnica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 6j ust. 3b i 3c, art. 6k ust. 1 pkt 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Nowa Brzeźnica, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 39,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, w wysokości 240,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Tomaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe