Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło i rodzaju zawieszenia pojazdu, stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, z tym że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/110/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/103/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 23 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

spełnia normy
czystości spalin EURO

pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

621,00

657,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1095,00

1097,00

powyżej 9 i poniżej 12

1297,00

1317,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/103/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 23 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoznaczne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1353,00

1997,00

13

14

1466,00

2007,00

14

15

1579,00

2086,00

15

1691,00

2142,00

Trzy osie

12

17

1691,00

2142,00

17

19

1805,00

2154,00

19

21

1917,00

2165,00

21

23

2030,00

2177,00

23

25

2142,00

2187,00

25

2198,00

2256,00

Cztery osie i więcej

12

25

2198,00

2311,00

25

27

2211,00

2369,00

27

29

2221,00

2424,00

29

31

2233,00

2631,00

31

2244,00

2631,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/103/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 23 listopada 2015 r.

Nacisk na siodło
i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

spełnia normy
czystości spalin EURO

pozostałe

od 3,5 i poniżej 12

1524,00

1579,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/103/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 23 listopada 2015 r.

Liczba osi, nacisk na siodło i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa,ciągnik balastowy+ przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1579,00

1928,00

18

25

1691,00

1940,00

25

31

1803,00

1941,00

31

1962,00

2079,00

Trzy osie i więcej

12

40

1998,00

2004,00

40

2221,00

2737,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/103/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 23 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

spełnia normy
czystości spalin EURO

pozostałe

od 7 i poniżej 12

923,00

1015,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/103/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 23 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1127,00

1506,00

18

25

1240,00

1524,00

25

1352,00

1530,00

Dwie osie

12

28

1410,00

1533,00

28

33

1466,00

1535,00

33

38

1567,00

1579,00

38

1579,00

1920,00

Trzy osie i więcej

12

38

1384,00

1585,00

38

1748,00

1942,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/103/2015
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 23 listopada 2015 r.

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku
(w złotych)

spełnia normy
czystości spalin EURO

pozostałe

mniejszej
niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy

1014,00

1535,00

równej lub wyższej
niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy

1636,00

1917,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe