Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/55/2015 Rady Gminy Bielawy

z dnia 25 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Bielawy z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) Rada Gminy Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 3, o którym mowa w § 1 pkt. 3 uchwały

2. Zmienia się załącznik Nr 4, o którym mowa w § 1 pkt 4 uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bielawy


Andrzej Zimiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/55/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 25 listopada 2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej / PESEL

.........................................................................

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

na

2. Rok

........................................

Podstawa prawna : ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Termin składania : W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Miejsce składania : Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Bielawy

Adres: 99-423 Bielawy ul. Garbarska 11

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

[ ] 1. właściciel [ ] 2. współwłaściciel [ ] 3. posiadacz samoistny [ ] 4. współposiadacz samoistny [ ] 5. użytkownik wieczysty

[ ] 6. współużytkownik wieczysty [ ] 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) [ ] 8. Współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

5. Miejsce (adres) położenia lasu oraz numery działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)

9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19.Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

[ ] 1. Informacja składana na dany rok [ ] 2. korekta złożonej uprzednio informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

2. Lasy pozostałe

3. Razem

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/55/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 25 listopada 2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej / PESEL

.........................................................................

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

na

2. Rok

........................................

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania : Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Bielawy

Adres: 99-423 Bielawy ul. Garbarska 11

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

[ ] 1. osoba fizyczna [ ] 2. osoba prawna [ ] 3. jednostka organizacyjna [ ] 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

[ ] 1. właściciel [ ] 2. współwłaściciel [ ] 3. posiadacz samoistny [ ] 4. współposiadacz samoistny [ ] 5. użytkownik wieczysty

[ ] 6. współużytkownik wieczysty [ ] 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) [ ] 8. Współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

6. Miejsce (adres ) położenia lasu oraz numery działek ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

7. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) **

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

[ ] 1. deklaracja roczna [ ] 2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Stawka podatku (0,220 m3 drewna x cena drewna) w zł, gr

Podatek (rubr. 2 x rubr.3)

1

2

3

4

1. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

2. Lasy pozostałe

3. Razem

4. Kwota podatku (w zaokrągleniu do pełnych złotych) (w. 1-2 )***

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Data i podpis przyjmującego formularz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe