Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/77/15 Rady Gminy Grabów

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Grabów w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1025) uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia19 października 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz.1025) z kwoty 53,75 zł za 1 dt(q) do kwoty 45,00 z ł za 1 dt (q) - przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Grabów w 2016 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/253/14 Rady Gminy Grabów z dnia 30 października 2014roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok ( Dz.Urz.Woj.Łódzkiego,poz.4321 z dnia 2 grudnia 2014 roku) .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Sobiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe