Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/80/15 Rady Gminy Grabów

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t.Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, poz. 718, poz. 895; z 2015 r. poz.528, poz.699, poz.774 oraz poz.1045.) Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami;

2) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z poźn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami.

3) budynki lub ich części przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;

4) grunty i budynki, budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków ;

5) grunty zakwalifikowane w planie zagospodarowania przestrzennego jako ZP-teren zieleni urządzonej .

6) grunty i budynki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Zwolnienie ,w którym mowa w ust.1 pkt.1,2,3,5 i 6 nie obejmuje budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się w podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej .

4. Zwalnia się od podatku od środków transportowych :

1) pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt.2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów .

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIV / 256 /14 Rady Gminy Grabów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.4324 z dnia 2 grudnia 2014 roku ).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Sobiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe