Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/90/15 Rady Gminy Nowosolna

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Nowosolna na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1029) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, z tym że w zależności od wieku pojazdu, liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIX/317/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna


Małgorzata Kamińska - Bruszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/90/15
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Do 10 lat włącznie

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

545,00

559,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

589,00

664,00

powyżej 9 i poniżej 12

808,00

1 028,00

Powyżej 10 lat

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

559,00

574,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

607,00

673,00

powyżej 9 i poniżej 12

943,00

1 078,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/90/15
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1 082,00

1 324,00

13

14

1 324,00

1 472,00

14

15

1 351,00

1 480,00

15

1 480,00

1 674,00

Trzy osie

12

17

1 486,00

1 515,00

17

19

2 148,00

2 163,00

19

21

2 148,00

2 163,00

21

23

1 858,00

2 163,00

23

25

1 930,00

1 994,00

25

1 994,00

1 994,00

Cztery osie i więcej

12

25

2 163,00

1 994,00

25

27

2 163,00

2 058,00

27

29

2 163,00

2 431,00

29

31

2 512,00

3 100,00

31

2 192,00

2 955,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/90/15
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wiek pojazdu, nacisk na siodło i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło

od 3,5 i poniżej 12

1 618,00

1 765,00

Powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

od 3,5 i poniżej 12

1 765,00

1 895,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/90/15
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 913,00

2 059,00

18

25

2 059,00

2 206,00

25

31

2 206,00

2 354,00

31

2 022,00

2 284,00

Trzy osie i więcej

12

40

2 396,00

2 396,00

40

2 605,00

3 100,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/90/15
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12

618,00

631,00

Powyżej 10 lat

od 7 i poniżej 12

631,00

649,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/90/15
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

810,00

883,00

18

25

883,00

901,00

25

958,00

1 030,00

Dwie osie

12

28

958,00

1 030,00

28

33

1 029,00

1 251,00

33

38

1 251,00

1 895,00

38

1 543,00

2 396,00

Trzy osie i więcej

12

38

1 094,00

1 388,00

38

1 277,00

1 884,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/90/15
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wiek pojazdu, liczba miejsc
do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej

mniejszej niż 22 miejsca

780,00

810,00

równej lub większej niż 22 miejsca

1 618,00

1 765,00

Powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej

mniejszej niż 22 miejsca

810,00

839,00

równej lub większej niż 22 miejsca

1 765,00

1 913,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe