Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/197/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Szadek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593 z 2015 r. poz. 87, 122)

Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala:

§ 1. Zmienia się treść § 12 Załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/197/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 8 lutego 2013 r. (Dz. U. WOJ. ŁÓDZ. Z 2013 r. poz. 1495) nadając nowe brzmienie o treści następującej:

1. Odpady komunalne usuwane są w ustalonych terminach, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Urząd Gminy i Miasta w Szadku w przypadku nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami, jednak z częstotliwością nie rzadziej niż:

1) dla zabudowy jednorodzinnej części miejskiej gminy:

a) odpady komunalne zmieszane - 1 raz na 2 tygodnie w miesiącach od kwietnia do października i 1 raz na miesiąc w miesiącach styczeń, luty, marzec oraz listopad i grudzień

b) odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło) - 1 raz w miesiącu

c) odpady ulegające biodegradacji - 1 raz na 2 tygodnie w miesiącach od kwietnia do października i 1 raz na miesiąc w miesiącach styczeń, luty, marzec oraz listopad i grudzień

d) odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości - 2 razy w roku

2) dla zabudowy jednorodzinnej części wiejskiej gminy i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:

a) odpady komunalne zmieszane - 1 raz w miesiącu

b) odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło) - 1 raz w miesiącu

c) odpady ulegające biodegradacji - 1 raz w miesiącu

d) odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości - 2 razy w roku

3) dla zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady komunalne zmieszane - 1 raz w tygodniu

b) odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło) - 1 raz w tygodniu

c) odpady ulegające biodegradacji - 1 raz w tygodniu

d) odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości - 2 razy w roku.

2. Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujące grupy odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia

b) zużyte baterie i akumulatory

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe

e) zużyte opony

f) odpady zielone;

g) odpady budowlane i rozbiórkowe Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą być również oddane selektywnie zebrane odpady, wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b), c), d), ust. 1 pkt 2 lit. b), c), d), ust. 1 pkt 3 lit. b), c), d), w przypadku gdy pozbycie tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie na własny koszt.

3. Harmonogram określający terminy odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości zostanie dostarczony do każdej nieruchomości oraz będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Szadek.

4. Szczegółowa informacja o lokalizacji, dniach i godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Szadek.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady


Janina Ogińska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe