| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy w Bolesławcu

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.poz. 1593 i z 2015 poz.87 , 122,1688 ) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bolesławiec.

2. Wzór deklaracji o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w §1 należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec osobiście, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub za pomocą komunikacji elektronicznej.

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej:

1) Deklarację można przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy w Bolesławcu w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej usług Administracji Publicznej na adres http://www.epupap.gov.pljako załącznik w pliku w formatach PDF,DOC lub ODT.

2) Wzór deklaracji dostępny jest w pliku PDF,DOC i ODT na stronie Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy w Bolesławcu.

3) Deklaracja wskazana w §1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz. 235).

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXVII/157/2013 z dnia 10 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bolesławiec (Dz.Urz.Województwa Łódzkiego z 2013 r.poz.4467)

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Piotrowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 30 listopada 2015 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Bolesławiec

DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DRUKOWANYMI LITERAMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. t. j. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm./.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

? pierwsza deklaracja zmiana danych zawartych w pierwszej

? korekta deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

? właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

? współwłaściciel, współposiadacz
inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

?osoba fizyczna
1. Imię i nazwisko

......................................................

4. PESEL

......................................................

?osoba prawna

2. Nazwa firmy

......................................................................

5. REGON

......................................................................

?jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
3. Nazwa jednostki organizacyjnej

............................................................................................

6. REGON

............................................................................................

Adres zamieszkania / Adres siedziby

7. Kraj

.......................................................

8. Województwo

..................................................

9. Powiat

...............................................

10. Gmina

.......................................................

11. Ulica

..................................................

12. nr domu / nr lokalu

................................................

13. Miejscowość

.......................................................

14. Kod pocztowy ?? - ???

15. Nr telefonu ................................................

C1. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (**) - WSPÓŁWŁAŚCICIELA

?osoba fizyczna
16. Imię i nazwisko
......................................................

17. PESEL

......................................................

Adres zamieszkania / Adres siedziby

18. Kraj

.......................................................

19. Województwo

..................................................

20. Powiat

...............................................

21. Gmina

.......................................................

22. Ulica

..................................................

23. nr domu / nr lokalu

................................................

24. Miejscowość

.......................................................

25. Kod pocztowy ?? - ???

26. Nr telefonu ................................................

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

27. Gmina

..................................................

28. Ulica

..............................................

29. nr domu / nr lokalu / nr działki
(w przypadku nie nadania nr domu)

................................................

30. Miejscowość

..............................................................................................................................................

31. Kod pocztowy ?? - ???

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

32. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

Liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości wskazanej w części D
(Pole nie dotyczy budynków wielomieszkaniowych).


................ osób

Nieruchomość wskazana w części D jest: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

? zamieszkała
(nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy)

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F.1 i G

? niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne
Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F.2 i G

? w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia działy F.1, F.2 i G

E. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny (*)

? TAK

? NIE

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Liczba mieszkańców
(proszę wpisać liczbę z pozycji 32)


33. ...............................

Miesięczna stawka opłaty na jednego mieszkańca:

(proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)

34.

………. zł

Jeżeli zaznaczono TAK w dziale E

35.

………. zł

Jeżeli zaznaczono NIE w dziale E

Wysokość miesięcznej opłaty.

Proszę wypełnić jedno pole:

1. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny+odpady zmieszane jest to iloczyn pozycji 33x34

2. w przypadku wyłącznie odpadów zmieszanych jest to iloczyn pozycji 33x35

36.

?................ zł

37.

?................ zł

F.2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić również w przypadku nieruchomości mieszanych, czyli w części zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne)

I. Wielkośći pojemników

II.Stawka opłaty za pojemnik

III. Liczba pojemników (miesięcznie)

IV. Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn kolumn IIa x III lub IIb x III)

a) jeżeli zaznaczono TAK w dziale E

b) jeżeli zaznaczono

NIE w dziale E

120 l

………. zł

………. zł

............

............

240 l

………. zł

………. zł

............

............

1100 l

………. zł

………. zł

............

............

KP-5 (5000 l)

………. zł

………. zł

............

............

KP-7 (7000 l)

………. zł

………. zł

............

............

KP-10 (10000 l)

………. zł

………. zł

............

............

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwot z kolumny IV)

38.

..............................................
(należy podać kwotę w PLN)

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy (dział F.1) oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział F.2)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami (suma kwot: poz. 36 + 38 lub poz. 37 + 38)

39.

..............................................

(należy podać kwotę w PLN)

40. Data

.....................................................

41. Czytelny podpis

..........................................................................................................

ADNOTACJE ORGANU:

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych odrębną uchwałą, terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacania jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 t. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości podpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

OBJAŚNIENIA:

* selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na:

a) szkło;

b) papier, tektura, baterie, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale małogabarytowe.

** nie wypełnia małżonek jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność łączną - małżeńską.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »