| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Regnów

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) i art. 5 ust. 1, 3 i 4 , art. 20b, art. 20c, art. 20d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015r. poz.735) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz .UE L 352 z 24.12.2013) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Regnów:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych- 4,50 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przechowywania owoców i warzyw - 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowe,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) służących zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków - 0,05% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,

b) od pozostałych budowli - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. 1. Jeżeli stawka, o której mowa w § 1 ust.1 pkt 2 lit .c), dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przechowywania owoców i warzyw ,oraz stawka o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a) dla budowli służących zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, stanowią pomoc publiczną to są stosowane jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE)Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013).

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w § 1 ust.1 pkt 2 lit.b) oraz § 1 ust. 1 pkt 3 lit. b), a odpowiednią stawką preferencyjną określoną w § 1 ust. 1 pkt 2 lit.c) oraz § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a).

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14-tu dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 roku Nr 53, poz. 311).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Regnów z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2014 roku poz. 4748).

§ 6. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Tkaczyk


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Finansowanie dla firm - kredyty, leasing, faktoring.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »