Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/59/2015 Rady Gminy Bielawy

z dnia 3 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XV/53/2015 Rady Gminy Bielawy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777) Rada Gminy Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/53/2015 Rady Gminy Bielawy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę:

- § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Bielawy


Andrzej Zimiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe