Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.1515) i art. 8 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 774) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (MP z 2015 r. poz.1029) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku ( MP z 2015r. poz. 735 ) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środka transportowego na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od środków transportowych od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Drzewicy


Marian KalużnyZałącznik do Uchwały Nr XII/94/2015
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 27 listopada 2015 r.

I. 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

i poniżej 12 ton.

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 680,- zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 940 ,- zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.150,- zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej

niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

inne systemy

pneumatycznym lub zawieszeniem

zawieszenia osi

uznanym za równoważne

jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1150

1200

13

14

1200

1250

14

15

1250

1460

15

1250

1460

Trzy osie

12

17

1250

1300

17

19

1300

1350

19

21

1350

1400

21

23

1400

1560

23

25

1460

1770

25

1510

1770

Cztery osie i więcej

12

25

2200

2250

25

27

2250

2300

27

29

2250

2350

29

31

2350

2660

31

2350

2660


II. 1. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton - 1150 ,- zł

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów:

Stawka podatku (w złotych)

ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

inne systemy

pneumatycznym lub zawieszeniem

zawieszenia osi

uznanym za równoważne

jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1870

1920

18

25

1870

1920

25

31

1870

1920

31

1870

2100

Trzy osie i więcej

12

40

1870

2250

40

2200

2760


III. 1. Od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 470 ,- zł

2. Od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów:

Stawka podatku (w złotych)

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

inne systemy

pneumatycznym lub zawieszeniem

zawieszenia osi

uznanym za równoważne

jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

470

470

18

25

830

830

25

830

830

Dwie osie

12

28

1330

1330

28

33

1330

1350

33

38

1330

1350

38

1350

1850

Trzy osie i więcej

12

38

1330

1350

38

1350

1390

IV. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1050,- zł

b) równej lub wyższej 22 miejsca - 1250,- zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe